TAY­LOR SWIFT DUMPAD AV CALVIN HAR­RIS

ING­ET LYCK­LIGT SLUT DEN HÄR GÅNG­EN HEL­LER…

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Nu är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan näs­ta sorg­li­ga Tay­lor Swift- låt ser da­gens ljus. Stjär­nans för­hål­lan­de med dj: n Calvin Har­ris har näm­li­gen ta­git slut ef­ter drygt ett år.

Sång­ers­kan Tay­lor Swift, 26, har fle­ra kra­scha­de för­hål­lan­den bakom men när hon träf­fa­de Calvin Har­ris, 32, trod­de många att tren­den skul­le bry­tas – in­te minst Tay­lor själv. Så sent som en må­nad in­nan upp­brot­tet be­skrev stjär­nan sin re­la­tion som ” ma­gisk”, nå­got som Calvin dock up­pen­bar­li­gen in­te höll med om.

– Han bör­ja­de tap­pa in­tres­set för Tay­lor för fle­ra må­na­der se­dan, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

FI­RA­DE ETT ÅR

Tay­lor och Calvin blev ihop för­ra vå­ren och ny­li­gen fi­ra­de de sin ettårs­dag med tår­ta och tän­da ljus, vil­ket de ock­så vi­sa­de upp på Snapchat. Men bakom ku­lis­ser­na ska re­la­tio­nen re­dan då ha bör­jat kna­ka i fo­gar­na, i al­la fall från ett håll.

– Tay­lors hjär­ta var mer i re­la­tio­nen än hans var. Han för­sök­te att in­te gö­ra slut, men till slut blev det ohåll­bart, sä­ger en käl­la.

BLEV LED­SEN

Upp­brot­tet ska ha va­rit odra­ma­tiskt, trots att Tay­lor såklart blev led­sen. – Hon är för­kros­sad, men det kom in­te som nå­gon chock för hen­ne. Hon var med­ve­ten om att de ha­de pro­blem men hop­pa­des att de skul­le kun­na lö­sa det, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Stjär­nor­na ska ha kom­mit över­ens om att fort­sät­ta va­ra vän­ner, men Tay­lor upp­ges hop­pas på en åter­för­e­ning.

– Hon öns­kar att Calvin ska änd­ra sig, sä­ger käl­lan.

Und­rar hur lång tid det drö­jer in­nan Tay­lor tar upp gi­tar­ren och skri­ver en låt om Calvin som hon gjort med si­na and­ra ex­pojk­vän­ner?

"HAN TAP­PA­DE IN­TRES­SET"

Ne­e­ej! Ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par har gjort slut. Tay­lor Swift och Calvin Har­ris hann va­ra ihop i femton må­na­der in­nan för­hål­lan­det gick i kras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.