HEM­LIGT GIF­TA!

EVA & RYAN ÖVER­RAS­KA­DE AL­LA

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

De lyc­ka­des döl­ja en hel gra­vi­di­tet för om­värl­den. Nu har Hol­ly­woods hem­li­gas­te par Eva Men­des och Ryan Gos­ling även gift sig i smyg!

Ivå­ras kom ny­he­ten att skå­de­spe­lers­kan Eva Men­des, 42, ha­de fött sitt och 35- åri­ge kär­le­ken Ryan Gos­lings and­ra barn ut­an att ens av­slö­ja att hon var gra­vid. Det var tyd­li­gen in­te den en­da sto­ra hem­li­sen som su­per­pa­ret gick och ru­va­de på, för nu kom­mer upp­gif­ter om att de knu­tit hy­mens band un­der en topp­hem­lig ce­re­mo­ni.

– De gif­te sig i sitt var­dags­rum hem­ma i Los Ang­e­les. Det var in­te gla­mou­röst men väl­digt käns­lo­samt. Gäs­ter­na grät, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

PRIVAT PAR

Eva och Ryan har va­rit ihop se­dan 2011 och är ett av Hol­ly­woods mest pri­va­ta par. Trots att bå­da är su­per­stjär­nor och stän­digt be­va­ka­de av pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer har de lyc­kats hål­la sin re­la­tion näs­tan helt bor­ta från ramp­lju­set. I sep­tem­ber 2014 blev Eva och Ryan för­äld­rar för förs­ta gång­en, när dot­tern Es­me­ral­da föd­des och den 29 april ut­ö­ka­des fa­mil­jen med flic­kan Ama­da Lee.

– De är väl­digt lyck­li­ga, sä­ger en käl­la.

SKEPTISK FÖRST

Som pric­ken över i val­de stjär­nor­na allt­så att ny­li­gen väx­la ring­ar ef­ter näs­tan fem år ihop.

– De läs­te upp si­na egen­skriv­na löf­ten för varand­ra och de två dött­rar­na var såklart på plats. Allt var väl­digt vac­kert, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift var Eva först skeptisk till äk­ten­ska­pet som in­sti­tu­tion, men i och med re­la­tio­nen med Ryan ska hon ha änd­rat upp­fatt­ning.

– Jag har all­tid tyck­te att or­den fru och ma­ke är osex­i­ga, har hon sagt.

Osex­igt el­ler in­te – nu är Eva i al­la fall fru Gos­ling! Grat­tis!

Hol­ly­woods mest hem­lig­hets­ful­la par går från den ena över­rask­ning­en till den and­ra. Nu ska stjär­nor­na ha gift sig un­der stort hem­lig­hets­ma­ke­ri.

"ALLT VAR VAC­KERT OCH GÄS­TER­NA GRÄT" Ce­re­mo­nin ska ha ägt rum hem­ma i pa­rets var­dags­rum och va­rit myc­ket käns­lo­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.