KOURTNEY FÖRÄLSKAD I JOHN MAYER

FRÅN EN BADBOY TILL EN AN­NAN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Sång­a­ren John Mayer har många kros­sa­de hjär­tan på sitt sam­ve­te. Nu ver­kar det som att Kourtney Kardashian kan va­ra näs­ta i ra­den att kli­va på en May­ersk kär­leks­mi­na.

Kourtney Kardashian, 37, le­ver onek­li­gen sing­el­li­vets gla­da da­gar. Se­dan upp­brot­tet från ex­et Scott Di­sick, 33, för­ra året har re­a­li­ty­stjär­nan haft en het ro­mans med flic­ki­do­len Jus­tin Bie­ber, 21, men nu har hon en­ligt upp­gift en ny man bred­vid sig i säng­en – näm­li­gen sång­a­ren John Mayer, 38.

– De har träf­fats i hem­lig­het ett tag. Och när de in­te har möj­lig­het att ses pra­tar de i te­le­fon kon­stant, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

SYSTRARNA VAR­NAR

Men al­la är in­te över­ty­ga­de om att re­la­tio­nen med John är ett smart drag av Kourtney. – John är en mäs­ter­för­fö­ra­re och hon le­ker med el­den med ho­nom. Men hon kan in­te mot­stå hans charm, sä­ger käl­lan. Kourtney har se­dan ti­di­ga­re er­fa­ren­het av bad­boys ef­tersom hen­nes ex Scott säl­la­de sig till den ka­te­go­rin i och med vilt fes­tan­de och ota­li­ga otro­hets­af­fä­rer. En­ligt upp­gift är Kourt­neys syst­rar Kim och Khloé långt ifrån över­ty­ga­de om att John är pojk­väns­ma­te­ri­al. – Jag är väl­digt över­be­skyd­dan­de när det kom­mer till min fa­milj, har Kim sagt.

BÖR­JA­DE SOM EN FLÖRT

Om­värl­dens var­ning­ar ver­kar dock in­te bi­ta på Kourtney, som en­ligt upp­gift är på väg att fal­la hand­löst för John. – Det bör­ja­de som en flört, men hon är se­ri­öst in­tres­se­rad nu, sä­ger en käl­la. Frå­gan är om kvin­notju­sa­ren John kän­ner sam­ma sak?

"DE HAR TRÄF­FATS I HEM­LIG­HET"

Det har gått näs­tan ett år se­dan Kourtney Kardashian blev sing­el. Nu upp­ges stjär­nan ha fjä­ri­lar i ma­gen igen. Hon ska näm­li­gen ha bör­jat dej­ta den no­to­ris­ke bad­boy­en John Mayer.

Kourtney var ti­di­ga­re ihop med Scott Di­sick i näs­tan tio år. Stjär­nor­na gjor­de slut ef­ter upp­re­pa­de otro­hets­ryk­ten om Scott, men Kourtney ver­kar trots det in­te ha fått nog av stru­li­ga kil­lar.

Kim, 35, upp­ges va­ra oro­ad över sin sys­ters nya kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.