BRIT­NEY VILL HA TILL­BA­KA K- FED!

BABY, ONE MO­RE TI­ME…

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Nej, nu går skam på tor­ra land. Det sägs att sång­ers­kan Brit­ney Spe­ars, som länge har le­tat ef­ter den rät­te, vill ha till­ba­ka sin ex­ma­ke Ke­vin Fe­der­li­ne.

– Hon är be­redd att ge ho­nom en and­ra chans, sä­ger en käl­la.

Ino­vem­ber 2007 an­sök­te Brit­ney Spe­ars, idag 34, om skils­mäs­sa från Ke­vin ” K- Fed” Fe­der­li­ne, idag 38. Stjär­nor­na ha­de då va­rit gif­ta i två år och fått två barn, sö­ner­na Se­an Preston, 10, och Jay­den Ja­mes, 9. De­ras re­la­tion var myc­ket stor­mig och ef­ter skils­mäs­san rå­ka­de Brit­ney ut för ett psy­kiskt sam­man­brott. Se­dan dess har sång­ers­kan dej­tat vi­da­re, men hål­lit kon­tak­ten med K- Fed för ung­ar­nas skull. Men ny­li­gen när de bå­da var på en fot­bolls­match i Thousand Oaks med bar­nen såg de ut som mer än vän­ner.

– De var så be­kvä­ma i varand­ras säll­skap. De be­ted­de sig in­te som om de var varand­ras ex, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en NW.

VILL HA FLER BARN

Ef­ter att i många år ha käm­pat med att träf­fa den rät­te och skaf­fa fler barn har Brit­ney nu en­ligt upp­gift in­sett att hon vill ha till­ba­ka exmaken.

– Hon är be­redd att ge ho­nom en and­ra chans, sä­ger en käl­la.

"KOM­MER ALL­TID ÄLSKA HEN­NE"

Ke­vin är idag gift med vol­ley­boll­spe­la­ren Victo­ria Prin­ce, nå­got som Brit­tan ver­kar strun­ta full­stän­digt i.

– Allt hon kan pra­ta om är vil­ken bra man och pap­pa Ke­vin är, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon vill ha till­ba­ka ho­nom i fa­mil­jen. De flör­tar jämt, och var­je gång de ska ses ser hon till att ha på sig nå­got som smick­rar hen­nes snyg­ga kropp.

– Jag kom­mer all­tid att älska Brit­ney, jag har så många fi­na min­nen från vår tid, har Ke­vin sagt om sitt ex.

"DE VAR SÅ BE­KVÄ­MA I VARAND­RAS SÄLL­SKAP"

Det bör­jar ver­ka kär­lek, ban­ne mig! Brit­ney Spe­ars sägs vil­ja ha till­ba­ka exmaken Ke­vin Fe­der­li­ne. När de sågs på en fot­bolls­match för si­na ge­men­sam­ma barn ny­li­gen upp­träd­de de som om de var mer än vän­ner.

Brit­ney drab­ba­des av ett psy­kiskt sam­man­brott ef­ter skils­mäs­san och höll på att för­lo­ra vård­na­den om bar­nen. Som tur är blev hon bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.