POJK­VÄN­NEN OTRO­GEN MED MANLIG ESKORT!

SVEKET MOT KRIS JEN­NER

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Re­a­li­ty­stjär­nan Kris Jen­ner, 60, har va­rit ihop med sin 25 år yng­re pojk­vän Co­rey Gam­b­le i näs­tan två år. Men nu ver­kar kär­leks­hi­sto­ri­en få ett snöp­ligt slut. Co­rey upp­ges näm­li­gen ha va­rit otro­gen mot Kris – med en manlig eskort.

– Jag fick en chock när jag såg att det var Co­rey som öpp­na­de dör­ren, sä­ger gi­go­lon i frå­ga i NW Ma­ga­zi­ne.

FILMADE ALLT

Den 20- åri­ge man­nen – som vill va­ra ano­nym – be­rät­tar hur han fått ett sam­tal från en man som vil­le träf­fa ho­nom på ett ho­tell i Los Ang­e­les ny­li­gen. När eskor­ten kom fram ska han ha mötts av Co­rey och in­te trott si­na ögon.

– Jag frå­ga­de om det fanns nå­gon an­nan i rum­met och då sva­ra­de Co­rey att en ka­me­ra skul­le för­e­vi­ga vår stund ihop, sä­ger man­nen.

BETALADE 20 000

En­ligt upp­gift betalade Co­rey näs­tan 20 000 kro­nor för en kär­leks­stund med den främ­man­de man­nen.

– Han bad mig att ta av ho­nom byx­or­na och se­dan la vi oss i säng­en. Jag smek­te ho­nom och gav ho­nom en av­sug­ning tills han kom, sä­ger 20- åring­en.

Ef­ter ak­ten ska Co­rey ha bett om man­nens te­le­fon­num­mer.

KRIS ÄR RA­SAN­DE

An­led­ning­en till att eskor­ten väl­jer att ta­la ut om sin pri­va­ta stund med re­a­li­ty­stjär­nan nu ska va­ra att Co­rey väg­rat ra­de­ra fil­men från den där da­gen från sin mo­bil.

– Han vil­le ut­pres­sa mig att träf­fa ho­nom igen, men tji fick han! Jag har ing­et att va­ra rädd för, sä­ger man­nen.

Up­pen­bar­li­gen har han in­te träf­fat Kris, som en­ligt upp­gift är ra­san­de över vad som har hänt.

Kris Jen­ner har det in­te lätt med kär­le­ken. Nu ska hen­nes pojk­vän Co­rey Gam­b­le ha hop­pat över skak­lar­na – och det re­jält.

"MAN­NEN GAV HO­NOM EN AV­SUG­NING" En­ligt upp­gift ska Co­rey ha be­ta­lat näs­tan 20 000 kro­nor för en in­tim stund med den 20- åri­ge man­nen. Här ses Co­rey med Jus­tin Bie­ber.

"Fa­mil­jen Kardashian"- stjär­nan Kris Jen­ner upp­ges va­ra allt an­nat än glad över vad som har fram­kom­mit om hen­nes pojk­vän Co­rey Gam­b­le. Ny­li­gen av­slö­ja­de en manlig eskort att han haft sex med Co­rey un­der för­hål­lan­det med Kris.

Co­rey och Kris har va­rit ihop i un­ge­fär två år. Men nu kan kär­leks­sa­gan allt­så få ett sorg­ligt slut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.