HOL­LY­WOODS SMUTSIGASTE SKILS­MÄS­SA

AMBER HEARD VS JOHN­NY DEPP

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ut­åt sett ver­ka­de John­ny Depp och Amber Heard va­ra det per­fek­ta pa­ret. Nu an­kla­gar hon ho­nom för miss­han­del, me­dan han häv­dar att hon hit­tar på för att pres­sa ho­nom på peng­ar. Vec­kans NU! har grävt fram al­la de­tal­jer om årets mest choc­ke­ran­de kän­dis­ny­het.

Skå­de­spe­lar­na John­ny Depp, 53, och Amber Heard, 30, träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Rum di­a­ry” 2011. De bör­ja­de dej­ta ef­ter att John­ny ha­de kon­tak­tat Amber upp­re­pa­de gång­er ef­tersom han en­ligt upp­gift in­te kun­de slu­ta tän­ka på hen­ne. I feb­ru­a­ri för­ra året gif­te sig stjär­nor­na un­der stort hem­lig­hets­ma­ke­ri i John­nys hem i Los Ang­e­les. Amber ska re­dan då ha va­rit osä­ker på si­na käns­lor för ma­ken.

– Hon fick kal­la föt­ter un­der för­lov­nings­fes­ten, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

DROG­PRO­BLEM & SLAGSMÅL

Men äk­ten­ska­pet skul­le en­ligt upp­gift kom­ma att bli långt myc­ket vär­re än vad Amber ha­de kun­nat fö­re­stäl­la sig. I sam­band med skils­mäs­san – som blev of­fent­lig ba­ra femton må­na­der ef­ter bröl­lo­pet – po­li­san­mäl­de Amber sin ma­ke för så­väl psy­kisk som fy­sisk miss­han­del. Sam­ti­digt må­las skå­de­spe­lers­kan upp som miss­bru­ka­re av John­nys lä­ger. – Bå­de John­ny och Amber tog ko­ka­in un­der äk­ten­ska­pet, sä­ger en käl­la nä­ra John­ny och fort­sät­ter:

– Men Amber var myc­ket mer fast i det än John­ny. Hon har all­var­li­ga drog­pro­blem. De tog ko­ka­in och sen slogs de. Äk­ten­ska­pet var en en­da rö­ra.

FRUK­TA­DE FÖR SITT LIV

I sam­band med att Amber läm­na­de in skils­mäs­so­an­sö­kan sågs hon med sto­ra blå­mär­ken i an­sik­tet. En­ligt upp­gift ha­de John­ny miss­hand­lat hen­ne med en mo­bil­te­le­fon – och det ska in­te ha va­rit förs­ta gång­en som han slog sin fru.

– En gång hit­ta­de jag hen­ne med ett skär­sår och en svul­len läpp, en blå­ti­ra och en stor tuss hår bort­sli­ten från hu­vu­det, sä­ger en käl­la nä­ra Amber i

"HON HA­DE SKÄR­SÅR OCH EN SVUL­LEN LÄPP"

Ny­he­ten slog ner som en bomb strax ef­ter att skils­mäs­san bli­vit of­fent­lig – Amber Heard po­li­san­mäl­de ma­ken John­ny Depp för miss­han­del un­der äk­ten­ska­pet. Det blev bör­jan på en av Hol­ly­woods smutsigaste skils­mäs­sor ge­nom ti­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.