ÖVER MEL­LAN GI­GI & ZAYN

"HON ÄR VÄL­DIGT LED­SEN"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Un­der­bart är kort. Nu finns su­per­pa­ret Gi­gi Ha­did och Zayn Ma­lik in­te läng­re. Men en­ligt upp­gift finns det hopp om åter­för­e­ning.

Isju må­na­der höll för­hål­lan­det mel­lan mo­del­len Gi­gi Ha­did, 21, och sång­a­ren Zayn Ma­lik, 23. Nu har stjär­nor­na gjort slut ef­ter en pe­ri­od av kon­stant grä­lan­de.

– Gi­gi är väl­digt led­sen över det här och på ett sätt skul­le hon vil­ja re­da ut det. Hon sak­nar att um­gås med Zayn ef­tersom de kom varand­ra väl­digt nä­ra på kort tid, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

TRUBBEL LÄNGE

Gi­gi och Zayn ska ha haft trubbel i sin re­la­tion i någ­ra må­na­der. En­ligt upp­gift ska de ha gjort slut och bli­vit ihop fle­ra gång­er. Kort in­nan upp­brot­tet skrek stjär­nor­na på varand­ra un­der Gi­gis fö­del­se­dags­fest i Los Ang­e­les.

– De har brå­kat myc­ket och det är oklart vad som hän­der mel­lan dem nu. De skul­le kun­na bli ihop igen imor­gon, sä­ger käl­lan.

SING­EL­SOM­MAR NÄS­TA

Ny­he­ten om upp­brot­tet kom sam­ma vec­ka som Gi­gis bäs­ta kom­pis Tay­lor Swift, 26, blev dumpad av sin kil­le Calvin Har­ris, 32. En­ligt upp­gift ska det även i det här fal­let ha va­rit kil­len som val­de att dra plug­gen ur för­hål­lan­det. – Sak­nar dig, skrev Gi­gi ny­li­gen till en bild på Zayn på In­stagram. Men en sing­el­som­mar med Tay­lor lär ju in­te va­ra helt fel det hel­ler, tän­ker vi.

"DE HAR BRÅ­KAT MYC­KET"

Än­nu ett kän­dis­par har gått i gra­ven. Ef­ter sju må­na­der ihop ska sång­a­ren Zayn Ma­lik ha dum­pat mo­del­len Gi­gi Ha­did.

Som tur är för Gi­gi har hon mas­sor av bra tjej­kom­pi­sar som kan hjäl­pa hen­ne att kom­ma över hjär­tesor­gen – till ex­em­pel Ken­dall Jen­ner, 20.

Gi­gis bff Tay­lor är ock­så ny­bli­ven sing­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.