EM­MA ROBERTS HAR RE­DAN NY KIL­LE!

EN MÅ­NAD EF­TER UPP­BROT­TET FRÅN EX­ET

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Från ny­sing­el till ny­för­äls­kad på ba­ra någ­ra vec­kor, ” Ame­ri­can hor­ror sto­ry”stjär­nan Em­ma Roberts har hun­nit med myc­ket på sisto­ne.

Skå­de­spe­lers­kan Em­ma Roberts, 25, hann in­te va­ra sing­el länge ef­ter upp­brot­tet från Evan Pe­ters, 29. Ba­ra en må­nad ef­ter att stjär­nor­na sat­te punkt för sin stor­mi­ga kär­leks­hi­sto­ria har Em­ma en ny man i sitt liv. Ny­li­gen fång­a­des hon på bild med Lon­don- kil­len Christop­her Hi­nes.

– De har dej­tat i någ­ra vec­kor, sä­ger en käl­la i Us Ma­ga­zi­ne.

VI­SAR KÄNS­LOR

Trots att re­la­tio­nen mel­lan Em­ma och Christop­her fort­fa­ran­de är väl­digt färsk tve­kar de in­te att vi­sa si­na käns­lor för varand­ra öp­pet. När pa­ret sågs ute ihop höll de hand. – De var väl­digt gul­li­ga mot varand­ra, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

En­ligt upp­gift spe­ku­le­ras det nu i om Em­ma verk­li­gen träf­fa­de Christop­her ef­ter att hon gjort slut med Evan.

– Det har gått väl­digt fort, sä­ger käl­lan.

VILL VA­RA PRIVAT

Oav­sett vad så ver­kar stjär­nan lyck­lig med sin nya hunk, som till skill­nad från ex­et in­te är en of­fent­lig per­son.

– Det fun­ka­de in­te med Evan så nu vill Em­ma pro­va nå­got an­nat, sä­ger käl­lan.

Själv är Em­ma in­te sär­skilt su­gen på att av­slö­ja de­tal­jer om sitt pri­vat­liv. – Jag vill in­te pra­ta om så­dant, har hon sagt. Men ibland sä­ger bil­der mer än ord. Grat­tis till kär­le­ken, Em­ma!

Em­ma Roberts hann in­te va­ra sing­el länge. Nu dej­tar skådisen en­ligt upp­gift Lon­don- kil­len Christop­her Hi­nes se­dan en tid till­ba­ka. Ny­li­gen sågs pa­ret ihop på en ro­man­tisk pro­me­nad i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den. "DE VAR VÄL­DIGT GUL­LI­GA MOT VARAND­RA"

Em­ma var ti­di­ga­re ihop med skådisen Evan Pe­ters. Den re­la­tio­nen tog slut ba­ra någ­ra vec­kor in­nan Em­ma bör­ja­de ses ihop med Christop­her. ” Det har gått väl­digt fort”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.