EF­TER BA­RA TRE MÅ­NA­DER HI­LA­RY SWANK HAR BRU­TIT FÖRLOVNINGEN!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Un­der­bart är väl­digt, väl­digt kort. Skådisen Hi­la­ry Swank har gjort slut med fäst­man­nen Ru­ben Tor­res ef­ter att ha fått en ring på fing­ret i mars.

Ibland blir det in­te rik­tigt som man har tänkt sig. I mars la­de Oscarsvin­nan­de skådisen Hi­la­ry Swank, 41, upp en bild på In­stagram där hon be­rät­ta­de att pojk­vän­nen Ru­ben Tor­res, 35, ha­de fri­at me­dan de var ute på pro­me­nad i Hol­ly­wood Hills.

– Gick på ut­flykt och det här hän­de! Jag är så lyck­lig över att de­la med mig av min för­lov­ning med min kä­ra Ru­ben, skrev stjär­nan då.

Men nu är kär­le­ken slut då Hi­la­ry och ten­niscoachen plöts­ligt har gått skil­da vägar.

TÄNKVÄRDA CI­TAT

Bil­den där Hi­la­ry de­kla­re­ra­de den gla­da för­lov­nings­ny­he­ten är ra­de­rad från hen­nes kon­to, och när hon fo­ta­des på läk­tar­na un­der French Open i bör­jan av ju­ni ha­de hon in­te läng­re på sig sin vack­ra för­lov­nings­ring. Aktri­sen har även postat oli­ka ci­tat på sin In­stagram som många kopp­lat till upp­brot­tet från Ru­ben. – Li­vet hand­lar in­te om att hit­ta sig själv, det hand­lar om att ska­pa sig själv, står det i en av bil­der­na. Hi­la­ry var ti­di­ga­re gift med skådisen Chad Lo­we mel­lan 1997 och 2007. – Vi tän­ker att vi vet hur li­vet kom­mer att se ut. Att av­slu­ta ett äk­ten­skap är ing­et jag ser lätt­vin­digt på, sa hon då. Trots det tog för­hål­lan­det slut och nu är Hi­la­ry allt­så sing­el på nytt.

"KÄR­LE­KEN ÄR SLUT" "Mil­li­on dol­lar baby"- stjär­nan Hi­la­ry Swank och ten­niscoachen Ru­ben Tor­res har gjort slut – trots att de för­lo­va­de sig i mars.

Det var den här bil­den ( som nu är ra­de­rad) som Hi­la­ry la­de upp på In­stagram ef­ter förlovningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.