KÄR­LEK PÅ JOB­BET!

EM­MA STO­NES NYA HE­TA RO­MANS

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Drygt ett halv­år ef­ter upp­brot­tet från ex­et Andrew Gar­fi­eld ver­kar det som att ” Spi­derMan”- stjär­nan Em­ma Sto­ne har dra­git jack­pot i kär­lekslot­te­ri­et igen. Skå­dishun­ken Aus­tin Sto­well upp­ges va­ra hen­nes nya kil­le.

Iok­to­ber för­ra året gjor­de skå­dis­pa­ret Em­ma Sto­ne, 27, och Andrew Gar­fi­eld, 32, slut för gott ef­ter en tids ve­lan­de fram och till­ba­ka. Nu ver­kar Em­ma ha hit­tat en ny kil­le att my­sa med – näm­li­gen sin mot­spe­la­re i fil­men ” Batt­le of the sex­es”, Aus­tin Sto­well, 31.

– De är oskilj­ak­ti­ga, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

TYD­LIG AT­TRAK­TION

En­ligt upp­gift ska det ha va­rit kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet för Em­ma och Aus­tin, när de träf­fa­des på in­spel­nings­plat­sen.

– Det finns en tyd­lig at­trak­tion mel­lan dem. De har sam­ma hu­mor och re­tar varand­ra på ett kär­leks­fullt sätt, sä­ger käl­lan.

FÖR­LO­VA­DE SIG

Em­ma var ihop med ex­et Andrew i fy­ra och ett halvt år, och de var till och med för­lo­va­de. De­ras upp­brott i hös­tas kom ef­ter ryk­ten om att Andrew ha­de be­dra­git Em­ma. Skådisen ha­de en­ligt upp­gift ett one night stand med en an­nan kvin­na.

Aus­tin å sin si­da ha­de ett för­hål­lan­de med skå­de­spe­lers­kan Ni­na Dobrev, 26, från för­ra som­ma­ren fram till feb­ru­a­ri i år.

– De för­tjä­nar att bli lyck­li­ga ef­ter si­na re­spek­ti­ve upp­brott, sä­ger en käl­la.

Vi hål­ler tum­mar­na för det nya gul­li­ga pa­ret!

"DE ÄR OSKILJ­AK­TI­GA" Em­ma Sto­ne har in­te ba­ra en ny mörk hår­färg – hon har även skaf­fat en ny kil­le att mö­ta som­ma­ren med! En­ligt upp­gift dej­tar stjär­nan den hun­ki­ge skådisen Aus­tin Sto­well se­dan en tid till­ba­ka.

Även Aus­tin har ett känt ex. Han dej­ta­de näm­li­gen Ni­na Dobrev fram till feb­ru­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.