S

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

ång­ers­kan Ma­don­na föd­des den 16 au­gusti 1958 i Michi­gan, USA. Stjär­nan var det tred­je bar­net av sex styc­ken och när hen­nes mam­ma, Ma­don­na For­tin, var gra­vid med det yngs­ta sys­ko­net drab­ba­des fa­mil­jen av en svår tra­ge­di. Mam­man blev sjuk i bröst­can­cer och på grund av att hon var gra­vid kun­de hon in­te be­hand­las för sjuk­do­men för­rän det var för sent. Den 1 de­cem­ber 1963 av­led hon, 30 år gam­mal.

Ma­don­na har be­rät­tat att för­lus­ten av mam­man på­ver­ka­de den hon var som ung.

– Jag tror att den störs­ta an­led­ning­en till att jag kun­de ut­tryc­ka mig och in­te skäm­mas var ge­nom att in­te ha en mor, har stjär­nan sagt i en in­ter­vju.

– Mam­mor lär dig att upp­fö­ra dig, och jag lär­de mig ab­so­lut ing­et så­dant.

BLEV NAKENMODELL

Ma­don­na väx­te upp i ett strikt re­li­giöst hem och när hon blev äld­re gjor­de hon stor re­volt ge­nom att by­ta ut si­na kon­ser­va­ti­va klä­der mot av­slö­jan­de plagg, gå på natt­klub­bar för ho­mo­sex­u­el­la och ta av­stånd från sin re­li­giö­sa bak­grund. När stjär­nan gått ur sko­lan tog hon sig till New York för att för­sö­ka slå ige­nom som dan­sa­re. Men li­vet i Det sto­ra äpp­let blev in­te rik­tigt som stjär­nan ha­de tänkt sig. Hon tving­a­des för­sör­ja sig ge­nom en rad ud­da jobb, bland an­nat som nakenmodell. 1979 blev Ma­don­na show­girl i Frank­ri­ke och för­äls­ka­de sig då i kom­bi­na­tio­nen att bå­de sjunga och dan­sa. Året där­på åter­vän­de hon till USA och blev sång­ers­ka i ett band, men 1981 be­stäm­de hon sig för att bli so­lo­ar­tist och gjor­de snart stor suc­cé i mu­sik­värl­den.

MISS­HAND­LA­DES AV SE­AN PENN

Stjär­nan blev dock in­te ba­ra om­ta­lad för si­na hits – hon ham­na­de minst li­ka of­ta på löp­sed­lar­na på grund av sitt pri­vat­liv. I au­gusti 1985 gif­te sig Ma­don­na med skå­de­spe­la­ren Se­an Penn, idag 55, men äk­ten­ska­pet blev ing­en lyck­lig sa­ga. Pa­ret ham­na­de en­ligt upp­gift of­ta i våld­sam­ma bråk och vid ett till­fäl­le ska Se­an ha bun­dit fast Ma­don­na vid en stol och miss­hand­lat hen­ne bå­de fy­siskt och psy­kiskt i fle­ra tim­mar. Sång­ers­kan lyc­ka­des fly ef­ter att ha lu­rat ma­ken att släp­pa hen­ne så att hon kun­de gå på to­a­let­ten. Se­an greps för brot­tet, men en­ligt upp­gift tog Ma­don­na till­ba­ka sin an­mä­lan för att und­vi­ka en me­die­cir­kus.

FICK EN DOT­TER

I sep­tem­ber 1994 träf­fa­de Ma­don­na den per­son­li­ga trä­na­ren Car­los Le­on, idag 49. Han blev hen­nes äls­ka­re och 1996 föd­de Ma­don­na de­ras dot­ter Lour­des.

– Jag fick ut det bäs­ta av den re­la­tio­nen, och det är min dot­ter. Min dot­ter be­ty­der allt för mig, har Car­los sagt om för­hål­lan­det med sång­ers­kan.

Hon är en av värl­dens störs­ta ar­tis­ter, men vem är Ma­don­na bakom de enor­ma fram­gång­ar­na? Vec­kans NU! har ta­git re­da på allt om stjär­nans skan­dal­fyll­da liv.

Sång­ers­kan väx­te upp i ett strikt re­li­giöst hem, men gjor­de ti­digt re­volt ge­nom att bland an­nat by­ta ut si­na kon­ser­va­ti­va klä­der mot av­slö­jan­de plagg.

Sång­ers­kan skaf­fa­de sig en äls­ka­re i den per­son­li­ga trä­na­ren Car­los Le­on – och blev med barn.

När skol­ti­den var över flyt­ta­de Ma­don­na till New York för att slå ige­nom som dan­sa­re – och tack va­re ett jobb som show­girl upp­täck­te hon gläd­jen i att bå­de sjunga och dan­sa i kom­bi­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.