ÅR!

DE­MI & WIL­MER GÅR SKIL­DA VÄGAR

Veckans NU! - - EXTRA - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

VIL­LE IN­TE HA BARN

En­ligt upp­gift var det ing­et stort bråk som gjor­de att De­mo och Wil­mer gjor­de slut, ut­an det fak­tum att de in­te vil­le de­la li­vet med varand­ra på det sät­tet.

– De ha­de in­te bråt­tom var­ken när det gäll­de gif­ter­mål el­ler att skaf­fa barn, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– De trod­de att de skul­le vil­ja gö­ra allt så­dant ef­tersom de­ras vän­ner som är i re­la­tio­ner vill det. Men när de dis­ku­te­ra­de sa­ken så in­såg de att det in­te var värt att va­ra ett par.

Det ver­kar som om bå­de De­mi och Wil­mer är nöj­da med att nu­me­ra va­ra sing­lar.

– Vi kom­mer all­tid att stöt­ta varand­ra. Tack för al­la fi­na ord ni har gett oss, skri­ver De­mi till fan­sen.

Just nu är De­mi på tur­né med barn­domsvän­nen Nick Jo­nas, 23. Kanske är de näs­ta he­ta kär­lekspar? Det får ti­den ut­vi­sa, men visst vo­re det kul?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.