DRA­KE DEJ­TAR HAILEY BALDWIN!

CHANS TILL RO­MANS!

Veckans NU! - - EXTRA - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Snac­ka om att vis­sa kän­di­sar har en typ. Hailey Baldwin, som ti­di­ga­re haft en avoch på- re­la­tion med Jus­tin Bie­ber har nu hit­tat en an­nan ta­lang­full ka­na­den­sa­re: rap­pa­ren Dra­ke.

Un­der den ame­ri­kans­ka hög­ti­den Me­mo­ri­al day i slu­tet av maj ha­de ” Hot­li­ne bling”- rap­pa­ren Dra­ke, 29, en stor hem­ma­fest. Många kän­di­sar var där, och en av dem var Jus­tin Bie­bers ex Hailey Baldwin, 19. Det i sig var ingen­ting som nå­gon höj­de på ögon­bry­nen för, men da­gen ef­ter par­tyt sågs Dra­ke och Hailey på en my­sig mid­dags­dejt. En­ligt upp­gift kom de till den hip­pa re­stau­rang­en The Nice Guy i Hol­ly­wood runt halv tolv på kväl­len till­sam­mans med ett an­nat par.

LA AR­MEN OM HEN­NE

Ögon­vitt­nen sä­ger att Dra­ke och Hailey var väl­digt när­gång­na och mys­te ihop vid bor­det. Säll­ska­pet be­ställ­de in shots och Dra­ke drog en­ligt upp­gift det be­prö­va­de ragg­nings­kne­pet att gäs­pa stort och sam­ti­digt läg­ga ar­men om Hailey. När ma­ten var uppä­ten läm­na­de stjär­nor­na re­stau­rang­en och för­sök­te döl­ja att de gick sam­ti­digt – Dra­ke gick ut bak­vä­gen me­dan Hailey läm­na­de stäl­let via hu­vu­den­trén.

– Han var jät­te­gul­lig mot hen­ne och vid ett till­fäl­le kyss­te han hen­ne på pan­nan, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

Är det lju­det av kär­leks­kloc­kor vi hör i fjär­ran?

"DE VAR PÅ EN MY­SIG MID­DAG" Hot new couple alert! Det sägs att rap­pa­ren Dra­ke har fal­lit för den vack­ra mo­del­len Hailey Baldwin. Ny­li­gen sågs de ute på mid­dags­dejt, men und­vek att fast­na på bild ihop. Bil­der­na ovan är dock tag­na vid sam­ma till­fäl­le. Dra­ke ha­de en stor hem­ma­fest i slu­tet av maj, och då var Hailey en av de in­bjud­na kän­di­sar­na. Det var da­gen ef­ter som de bå­da mys­te ihop på re­stau­rang­en The Nice Guy.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.