"DU MÅS­TE BANTA MER!"

Kim Kar­dashi­an har gått ner mas­sor i vikt på ba­ra någ­ra må­na­der, men en­ligt upp­gift räc­ker in­te det för re­a­li­ty­stjär-nans ma­ke Ka­nye West. Nu tving­ar han hen­ne att tap­pa än­nu fler ki­lon.

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

"HON HAR GÅTT NER NÄS­TAN 30 KI­LO"

Ef­ter gra­vi­di­te­ten med so­nen Saint, som föd­des i de­cem­ber för­ra året, har ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Kim Kar­dashi­an, 35, job­bat sten­hårt för att åter­få sin världs­be­röm­da timglas­fi­gur. Ny­li­gen av­slö­ja­de hon gläd­je­strå­lan­de på Snapchat att hon nått sin mål­vikt på 61 ki­lo.

– Hon har gått ner näs­tan 30 ki­lo med hjälp av Atkins- me­to­den, sä­ger en källa en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

BRÅ­KAR MYC­KET

Men trots att Kim själv an­ser att hon nått sitt mål, upp­ges hon va­ra hårt pres­sad av sin 38- åri­ge ma­ke Ka­nye West att fort­sät­ta banta.

– Han tja­tar på hen­ne om att hon mås­te gå ner än­nu mer i vikt för att hit­ta till­ba­ka till sitt gam­la jag, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Ka­ny­es hår­da ord ska na­tur­ligt­vis ha lett till sto­ra frik­tio­ner i äk­ten­ska­pet, och Kim upp­ges kän­na sig bå­de så­rad och arg.

– De har brå­kat oav­bru­tet på sisto­ne. Kim är ra­san­de på Ka­nye över att han vikt­mob­bar hen­ne, sä­ger en källa.

PER­SON­LIG KOCK

Pres­sen från Ka­nye ska även ha lett till att Kim nu bör­jat skäm­mas över sin kropp.

– Hon har bör­jat tyc­ka att hon är fet igen och fun­de­rar på att an­li­ta en per­son­lig kock för att hål­la or­dent­lig koll på ka­lo­ri­er­na, sä­ger käl­lan.

Skärp­ning, Ka­nye!

"KIM ÄR RA­SAN­DE PÅ KA­NYE"

Su­per­pa­ret Ka­nye West och Kim Kar­dashi­an har en ny kris på gång. An­led­ning­en? Ka­nye tyc­ker in­te att Kim åter­fått sin form or­dent­ligt ef­ter föd­seln av so­nen Saint för­ra året – och nu tving­ar han sin hust­ru att banta.

Stjär­nor­na bru­kar i van­li­ga fall all­tid vi­sa upp en enad front ut­åt, men på sisto­ne har de ver­kat va­ra på då­ligt hu­mör näs­tan he­la ti­den.

Men en­ligt Ka­nye räc­ker in­te det. ” De har brå­kat oav­bru­tet på sisto­ne”, sä­ger en källa.

Kim de­la­de ny­li­gen med sig av den här he­ta bil­den på Instagram. Att hon föd­de sitt and­ra barn för li­te mer än ett halv­år se­dan kan va­ra svårt att tro.

Kim ska såklart va­ra ra­san­de på Ka­nye, som en­ligt hen­ne stäl­ler orim­li­ga krav. Ny­li­gen med­de­la­de hon själv på Snapchat att hon nått sin mål­vikt.

En­ligt upp­gift för­sö­ker Kim att fo­ku­se­ra på pa­rets två barn istäl­let för på ma­kens hår­da ord. Här ses hon ihop med treå­ri­ga North…

… och här är en ny bild på gul­li­ga Saint, som är snart åt­ta må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.