RI­HAN­NA & DRA­KE DEJ­TAR IGEN "HAN HAR ALD­RIG SLU­TAT ÄLS­KA HEN­NE"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Vis­sa kär­leks­hi­sto­ri­er ver­kar in­te ha ett slut, till ex­em­pel den mel­lan sång­ers­kan Ri­han­na och ka­na­de­nis­ke rap­pa­ren Dra­ke. Nu sägs det att su­per­stjär­nor­na åter­i­gen är ihop.

– Ri­ri har in­te ve­lat stad­ga sig ti­di­ga­re, sä­ger en källa.

Ri­han­na, 28, är ute på världs­tur­né just nu och gjor­de ny­li­gen ett stopp i Stock­holm. In­nan hon sjöng för ful­la hus i vår hu­vud­stad var hon i Stor­bri­tan­ni­en och då ha­de hon med sig rap­pa­ren Dra­ke, 30. Dra­ke är vis­ser­li­gen gästar­tist på fle­ra av stjär­nans många hit­lå­tar – men det är in­te en­da an­led­ning­en till att han sla­git föl­je med ” Nee­ded me”- sång­ers­kan. De sägs näm­li­gen tes­ta att va­ra till­sam­mans igen. – De har väl­digt kul när de um­gås och dej­tar igen, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

SAM­MA HO­TELL

Me­dan Ri­han­na ha­de si­na kon­ser­ter i Eng­land var hon och rap­pa­ren ute på stans oli­ka klub­bar – fy­ra kväl­lar i rad! Vid ett av till­fäl­le­na fes­ta­de de till halv sex på mor­go­nen och åk­te se­dan till­sam­mans till­ba­ka till ho­tel­let. En­ligt upp­gift har Dra­ke länge vän­tat på att sång­ers­kan ska ta sitt för­nuft till fånga och gå till­ba­ka till ho­nom.

– Ri­ri har in­te ve­lat stad­ga sig ti­di­ga­re. Men han äls­kar hen­ne fort­fa­ran­de och har all­tid gjort det, sä­ger käl­lan.

Vi hop­pas att vi snart kan få kal­la er Dra­ke­han­na!

"DE HAR VÄL­DIGT KUL" På’t igen! Dra­ke och Ri­han­na har hit­tat till­ba­ka till varand­ra. Här syns pa­ret de­la en in­tim kram på en kon­sert för ett par år se­dan.

De gjor­de allt för att in­te fång­as på bild ihop, men bod­de på sam­ma ho­tell. Dra­ke bär fak­tiskt Ri­han­nas fluf­fi­ga jac­ka på bil­den ovan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.