ONE DIREC­TION- STJÄR­NAN FÅR IN­TE TRÄF­FA SITT BARN!

LOU­IS TOMLINSON I SMUTSIG VÅRDNADSTVIST

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det är in­te lätt att va­ra su­per­stjär­na. Spe­ci­ellt när en li­ten be­bis är in­blan­dat. Nu har sång­a­ren Lou­is Tomlinson ham­nat i ett vilt bråk med mam­man till hans barn, Bri­a­na Jung­wirth.

Ti­di­ga­re i år blev One Direc­tion- med­lem­men Lou­is Tomlinson, 24, pap­pa till so­nen Fred­die till­sam­mans med sty­lis­ten Bri­a­na Jung­wirth, 23. Bri­a­na och Lou­is var vän­ner men dej­ta­de ald­rig se­ri­öst. När Bri­a­na blev gra­vid val­de hon att be­hål­la bar­net, och Lou­is blev första­gångs­för­äl­der. Han var då re­dan till­sam­mans med Da­ni­el­le Camp­bell, 21. Allt ver­ka­de gå bra och de unga för­äld­rar­na kom över­ens. Men nu sägs det att Lou­is in­te läng­re får träf­fa so­nen Fred­die, sex må­na­der.

IN­TE TRYGG

En­ligt upp­gift är det Lou­is flick­vän Da­ni­el­le som är pro­ble­met. Bri­a­na ska va­ra så pass svart­sjuk på Da­ni­el­le att hon nu be­stämt att Lou­is in­te får träf­fa so­nen. En­ligt Lou­is har Bri­a­na fått för sig att Da­ni­el­le ba­ra ett ga­let One Direc­tion- fan och att hon där­med ut­gör ett stort hot för sin och Lou­is son.

– Hon är in­te trygg med att Da­ni­el­le vet var de bor och kan de­ras kod till por­ten, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Lou­is och Bri­a­na har just nu de­lad vård­nad om Fred­die, men in­si­ders sä­ger att Bri­a­na nu bry­ter helt mot över­ens­kom­mel­sen.

Vi får se om den här kon­flik­ten är på väg mot dom­stol…

Sång­a­ren Lou­is Tomlinson har ham­nat i re­jält blåsvä­der med mam­man till hans barn, Bri­a­na Jung­wirth. En­ligt upp­gift ser Bri­a­na till att Lou­is in­te läng­re får träf­fa so­nen Fred­die.

"BRI­A­NA ÄR SVART­SJUK"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.