CAITLYN JENNERS NYA EX­TRE­MA OPE­RA­TION

"HON KOM­MER IN­TE ATT KUN­NA GÅ"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Re­a­li­ty­stjär­nan Caitlyn Jen­ner har ge­nom­gått en hel rad plasti­king­repp se­dan för­ra året. En­ligt upp­gift är hon in­te nöjd än­nu.

– Hon vill bli än­nu mer fe­mi­nin, sä­ger en källa.

Det har gått drygt ett år se­dan Caitlyn Jen­ner, 66, kom ut som kvin­na och vi­sa­de upp sin nya kropp på omslaget av tid­ning­en Va­ni­ty Fair. Se­dan dess har stjär­nan an­pas­sat sig allt mer till sitt kvinn­li­ga ut­se­en­de – men en­ligt upp­gift är hon in­te rik­tigt nöjd än. Cait­lyns se­nas­te idé ska näm­li­gen va­ra att för­mins­ka föt­ter­na.

– Det är en ex­trem ope­ra­tion, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

ÄLS­KAR KLACKSKOR

En­ligt upp­gift ska Caitlyn till en bör­jan in­te ha pla­ne­rat att gö­ra nå­got åt si­na föt­ter. Men nu när hon fått upp in­tres­set för klackskor ver­kar det in­te fin­nas nå­gon an­nan lös­ning för stjär­nan än att gå ner i skostor­lek.

– Cai tlyn har enor­ma föt­ter, så inga kvin­nos­kor pas­sar. Hon dröm­mer om att kun­na väl­ja och vra­ka bland al­la snyg­ga de­sig­ner­pumps, sä­ger käl­lan. Be­hand­ling­en som Caitlyn pla­ne­rar att ge­nom­gå kal­las för en ” Askung­en- ope­ra­tion” och in­ne­bär att en lä­ka­re gör tår­na kor­ta­re.

Idén ska ha fötts re­dan för många år se­dan, när Cait­lyns dött­rar pra­ta­de om in­grep­pet.

– Nu när hon har bör­jat an­vän­da kvin­nos­kor of­fent­ligt kom hon att tän­ka på vad hon ha­de hört dött­rar­na pra­ta om. Hon vill bli än­nu mer fe­mi­nin och då krävs det att föt­ter­na blir mind­re, sä­ger käl­lan.

KAN BLI PRO­BLEM

Men en­ligt upp­gift kan ope­ra­tio­nen kom­ma att stäl­la till pro­blem för stjär­nan.

– Hon kom­mer in­te att kun­na gå di­rekt ef­ter ope­ra­tio­nen. Det tar ett tag att vän­ja sig vid si­na nya föt­ter, sä­ger käl­lan.

För­hopp­nings­vis kom­mer allt att lö­sa sig till det bäs­ta för Caitlyn och hen­nes föt­ter.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Se­nast i ra­den av stjär­nans många skön­hets­ingrepp ska va­ra att ope­re­ra föt­ter­na mind­re. An­led­ning­en? Det finns inga snyg­ga de­sig­ner­pumps i hen­nes stor­lek.

"HON VILL BLI MER FE­MI­NIN" Re­a­li­ty­pro­fi­len Caitlyn Jen­ner har förändrat sitt ut­se­en­de ra­di­kalt se­dan hon kom ut som kvin­na. Nu upp­ges hon ha bli­vit be­satt av att se bra ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.