CA­RA & FLICK­VÄN­NEN GIF­TER SIG! "DE VILL VI­SA SIN KÄR­LEK FÖR VÄRL­DEN"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ef­ter ett och ett halvt års dej­tan­de är mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne re­do att bli St Vin­cents fru. En­ligt upp­gift kan stjär­nor­na kom­ma att kny­ta hy­mens band in­nan som­ma­ren är slut.

Mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne, 23, och den 33- åri­ga sång­ers­kan An­nie Clark, mer känd un­der ar­tist­nam­net St Vin­cent, har dej­tat se­dan slu­tet av 2014. Nu ver­kar tje­jer­na va­ra re­do att ta näs­ta steg i re­la­tio­nen. En­ligt upp­gift pla­ne­rar de att gif­ta sig in­nan året är slut.

– De vill gö­ra det i Pa­ris, sä­ger en källa i OK! Ma­ga­zi­ne.

HEM­LIG KÄRLEKSAFFÄR

Idén om bröl­lop ska ha fötts när Ca­ra blev om­nämnd som en möjl i g an­led­ning t i l l var­för su­per­pa- ret Am­ber He­ard och John­ny Depp gjor­de slut. Vis­sa t i dning­ar i USA häv­da­de näml i gen att Ca­ra och Am­ber ha­de en hem­lig kärleksaffär.

– Ca­ra är less på att kopp­las sam­man med and­ra tje­jer he­la ti­den och vill in­te att St Vin­cent ska be­hö­va stå ut med det läng­re, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon vill vi­sa för värl­den att hon är i ett se­ri­öst, mo­no­gamt för­hål­lan­de.

LI­TEN CE­RE­MO­NI

Men nå­got stor­sla­get kän­dis­bröl­lop kan vi en­ligt upp­gift in­te för­vän­ta oss. – Det kom­mer att va­ra en li­ten, snabb ce­re­mo­ni. Ba­ra de all­ra när­mas­te kom­mer att när­va­ra, sä­ger käl­lan. Vi hop­pas på många bil­der i al­la fall!

R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! Så­här my­si­ga är pa­ret på Instagram! "DE VILL GÖ­RA DET I PA­RIS" Nu blir det bröl­lop för Ca­ra De­le­ving­ne och hen­nes lång­ti­da flick­vän St Vin­cent. En­ligt upp­gift pla­ne­rar tje­jer­na, som har dej­tat i näs­tan två år, att gif­ta sig in­nan som­ma­ren är slut. ” Det kom­mer att va­ra en li­ten, snabb ce­re­mo­ni”, sä­ger en källa. Grat­tis öns­kar Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.