BE­STÄM­DE KÖN PÅ BEBISEN I FÖR­VÄG!

JUS­TIN & JES­SI­CA BLIR FÖR­ÄLD­RAR IGEN

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Nu är det dags att hål­la ut­kik ef­ter än­nu en be­bis­bu­la i Hol­ly­wood. Jes­si­ca Bi­el och Jus­tin Tim­berla­ke upp­ges näm­li­gen va­ra på väg att bli två­barns­för­äld­rar.

Skå­dis­pa­ret Jes­si­ca Bi­el, 34, och Jus­tin Tim­berla­ke, 35, har i fle­ra må­na­der för­sökt att skaf­fa ett sys­kon till so­nen Si­las, som föd­des i april för­ra året, men ut­an att lyc­kas. Nu upp­ges stjär­nor­na ha be­stämt sig för att an­vän­da prov­rörs­be­frukt­ning för att Jes­si­ca ska bli gra­vid igen. Dess­utom ska de ha be­slu­tat att själ­va av­gö­ra vil­ket kön den kom­man­de bebisen ska ha.

– De vill så gär­na ha en li­ten flic­ka, sä­ger en käl­la.

HAR HAFT PRO­BLEM

Jus­tin och Jes­si­ca har ki­lat sta­digt i en evig­het med Hol­ly­wood­mått mätt. De träf­fa­des 2007 och gif­te sig fem år se­na­re. Se­dan ett drygt år till­ba­ka le­ver de fa­mil­je­liv med sin son, nå­got som bå­da stjär­nor­na upp­ges äls­ka. En­ligt upp­gift vill de ha minst ett barn till, och bör­ja­de för­sö­ka näs­tan ome­del­bart ef­ter föd­seln av Si­las.

– De har haft pro­blem att bli gra­vi­da, så nu har de be­stämt sig för att sö­ka hjälp. Med prov­rörs­be­frukt­ning kan man be­stäm­ma kön på bar­net ge­nom att an­vän­da sig av ba­ra man­li­ga el­ler kvinn­li­ga em­bry­on, sä­ger käl­lan.

DRÖM­MER OM EN DOT­TER

En­ligt upp­gift ska det va­ra Jus­tin som ser mest fram emot att ut­ö­ka fa­mil­jen med en flic­ka.

– Han har all­tid drömt om att få en dot­ter. Han blev väl­digt käns­lo­sam när han be­rät­ta­de för dok­torn om sin dröm, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att Jus­tins öns­kan slår in!

"DE VILL SÅ GÄR­NA HA EN LI­TEN FLIC­KA"

Nu är det dags att ut­ö­ka fa­mil­jen för skå­dis­pa­ret Jus­tin Tim­berla­ke och Jes­si­ca Bi­el. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na för­sökt skaf­fa ett sys­kon till so­nen Si­las i näs­tan ett år. Nu ska de ha be­stämt sig för att ta till prov­rörs­be­frukt­ning för att öka chan­ser­na.

Jes­si­ca har setts döl­ja sin mage i byl­si­ga klä­der på sisto­ne. Kanske har hon re­dan bli­vit gra­vid med pa­rets and­ra barn?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.