KOURT­NEY GRA­VID IGEN! JUS­TIN BIE­BER HOP­PAS ATT HAN ÄR FARSAN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Re­a­li­ty­stjär­nan Kourt­ney Kar­dashi­an vän­tar sitt fjär­de barn, men det rå­der oklar­he­ter kring vem som är pap­pan: Scott Di­sick el­ler Jus­tin Bie­ber?

Kourt­ney Kar­dashi­an, 37, upp­ges vän­ta sitt fjär­de barn. Se­dan ti­di­ga­re har hon tre ung­ar med Scott Di­sick, 33, och hen­nes syst­rar har va­rit säk­ra på att han är far även till det här bar­net. Men det finns fler po­ten­ti­el­la fä­der.

Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re rap­por­te­rat om har Kourt­ney en av- och på- ro­mans med popstjär­nan Jus­tin Bie­ber, 22, som där­för är en li­ka tro­lig pap­pa­kan­di­dat. En­ligt en käl­la till tid­ning­en Li­fe & Sty­le hop­pas sång­a­ren in­ner­ligt att bar­net är hans.

– Jus­tin skul­le äls­ka att få ett barn med hen­ne, de har till och med sko­jat om att upp­fost­ra en ” mi­niBie­ber” till­sam­mans, sä­ger käl­lan.

VILL IN­TE GÖ­RA FADERSKAPSTEST

Kourt­ney och Scott gick skil­da vägar för­ra året ef­ter tio år till­sam­mans, och har haft fort­satt bra kon­takt. Men kort ef­ter att gra­vi­di­tets­ryk­tet kom ut sågs Kourt­ney åte­ri­gen till­sam­mans med Jus­tin. Det har fått Kar­dashi­an- syst­rar­na att tviv­la på om det verk­li­gen är Scott som är pap­pan.

– Ett faderskapstest är det en­da som kan sva­ra på frå­gan i det här lä­get, men det är det sista hon skul­le vil­ja gö­ra just nu, upp­ger käl­lan.

SCOTT ÄR MYC­KET UPP­RÖRD

Kourt­ney själv ska va­ra upp­stres­sad över si­tu­a­tio­nen, och hon är in­te en­sam om att va­ra miss­nöjd. Scott Di­sick är en­ligt upp­gift väl­digt upp­rörd över Kourt­neys och Jus­tin um­gänge och gra­vi­di­te­ten har in­te gjort ho­nom gla­da­re.

– Scott tror att hon träf­fat Jus­tin ba­ra för att häm­nas på ho­nom, sä­ger en käl­la till Us Ma­ga­zi­ne.

Hämndak­tion el­ler in­te, tro­ligt­vis kom­mer Kourt­ney och Jus­tin att få till­bringa mer tid till­sam­mans i ett even­tu­ellt för­äld­ra­skap.

"IN­TE ENS SYST­RAR­NA VET VEM SOM ÄR PAP­PAN"

Kourt­ney Kar­dashi­an vän­tar sitt fjär­de barn, men fa­derns iden­ti­tet är än­nu okänd, och hon upp­ges va­ra stres­sad över den för­vir­ran­de si­tu­a­tio­nen. Re­a­li­ty­stjär­nan har en av- och på- ro­mans med Jus­tin Bie­ber, och nu und­rar många om han rentav är pap­pa till bar­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.