Ä

Veckans NU! - - MIX - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

nnu ett för­hål­lan­de har spruc­kit i Hol­ly­wood. När fans runt he­la värl­den med spänning vän­ta­de på ett stjärn­bröl­lop utö­ver det van­li­ga, kom i stäl­let bom­ben: popstjär­nan La­dy Gaga, 30, och skå­de­spe­la­ren Taylor Kin­ney, 35, se­pa­re­rar.

Pa­ret för­lo­va­de sig på al­la hjär­tans dag för­ra året då Kin­ney gav ” Born this way”- sång­ers­kan en hjärt­for­mad di­a­mant­ring. Förlovningen fick popstjär­nan att strå­la av lyc­ka.

– Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig ett liv med nå­gon an­nan än man­nen jag är med nu. Han är den rät­ta, jag har den käns­lan, jag ba­ra vet det, sa hon kort in­nan förlovningen i ra­di­o­pro­gram­met ” Ho­ward100”.

GÅR I TE­RA­PI

Men nu är kär­leks­sa­gan över. I bör­jan av ju­ni gick stjär­nor­na skil­da vägar och kort där­ef­ter sågs La­dy Gaga ut­an för­lov­nings­ring­en på fing­ret. En käl­la nä­ra stjär­nan be­rät­tar för saj­ten Hol­ly­wood Li­fe att Gaga är så led­sen att hon har an­li­tat en te­ra­peut för att han­te­ra kri­sen.

– La­dy Gaga har va­rit helt för­kros­sad se­dan de bröt upp. Hon har va­rit en­sam i hu­set i Ma­li­bu vil­ket har va­rit svårt för hen­ne när hon ti­di­ga­re de­lat hem­met med sin ex­fäst­man. Hon käm­par verk­li­gen med att kla­ra av att va­ra en­sam, upp­ger käl­lan.

"ÄR SOM AL­LA AND­RA"

På sin Instagram kom­men­te­rar Gaga upp­brot­tet och be­skri­ver det som en ” pa­us”.

– Taylor och jag har all­tid trott att vi är själs­frän­der. Pre­cis som and­ra par har vi vå­ra me­doch mot­gång­ar, och vi har valt att ta en pa­us. Vi är pre­cis som al­la and­ra och äls­kar verk­li­gen varand­ra.

Gaga job­bar nu på sitt näs­ta al­bum me­dan Kin­ney är iväg och spe­lar in sin tv- se­rie ” Chi­ca­go fi­re” och lång­di­stan­sen ska ha tärt på stjär­nor­na un­der en läng­re tid.

Hop­pas Gaga tar sig ige­nom kri­sen och åter­vän­der star­ka­re, och lyck­li­ga­re!

Ef­ter fem år till­sam­mans väl­jer nu su­per­stjär­nan La­dy Gaga och fäst­man­nen Taylor Kin­ney att av­slu­ta sitt för­hål­lan­de.

Sång­ers­kan upp­ges va­ra för­kros­sad.

” Po­ker fa­ce”- sång­ers­kan är helt för­kros­sad ef­ter upp­brot­tet och upp­ges ha an­li­tat pro­fes­sio­nell hjälp av en te­ra­peut för att kla­ra sig ige­nom kri­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.