KEN­DALL PÅ DEJT MED KÄND RAP­PA­RE

TROTS ROMANSEN MED BASKETSTJÄRNAN

Veckans NU! - - MIX - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Kar­dashi­an­fa­mil­jens evi­ga sing­el le­ver upp till sitt ryk­te. Nu nju­ter Ken­dall Jen­ner av sing­el­li­vet och träf­far två kän­da män sam­ti­digt.

Ken­dall Jen­ner, 20, är den i fa­mil­jen Kar­dashi­an som det bru­kar va­ra tys­tast om vad gäl­ler dej­ter och even­tu­el­la part­ners. Men nu har in­te ba­ra en, ut­an två män dykt upp vid hen­nes si­da. Mo­del­len ryk­tas näm­li­gen ha en fling bå­de med rap­pa­ren A$ AP Rocky, 27, och basketstjärnan Jor­dan Clark­son, 24.

SÅGS I PA­RIS

I bör­jan av som­ma­ren sågs Ken­dall och A$ AP till­sam­mans i kär­le­kens stad Pa­ris, där mo­del­len be­fann sig för att be­va­ka Menswear fa­shion we­ek. Stjär­nor­na ska ha setts äta mid­dag ihop på en lyx­ig re­stau­rang in­nan de be­gav sig till en natt­klubb. Det ver­kar dock yt­terst tvek­samt att vi kom­mer att få se mer av de bå­da till­sam­mans fram­ö­ver.

– Det är ba­ra en fling, ing­et se­ri­öst, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

FI­RA­DE TILL­SAM­MANS

Re­a­li­ty­stjär­nan och rap­pa­ren ver­kar va­ra över­ens om att det in­te är nå­got all­var­ligt mel­lan dem.

– A$ AP tyc­ker att Ken­dall är su­per­het, men han har ba­ra kul, sä­ger käl­lan.

Sam­ti­digt ses Ken­dall allt­så även till och från med Jor­dan. De två ska bland an­nat ha till­bring­at den ame­ri­kans­ka na­tio­nal­da­gen till­sam­mans, och ny­li­gen sågs Ken­dall i publi­ken un­der en av Jor­dans mat­cher.

Frå­gan är om det blir nå­got mer än en fling mel­lan stjär­nor­na, el­ler om Ken­dall kom­mer att fort­sät­ta le­va sing­el­li­vet?

"HAN TYC­KER ATT KEN­DALL ÄR SU­PER­HET"

Så många al­ter­na­tiv! Ken­dall Jen­ner bru­kar ses som sing­eln i Kar­dashi­an­fa­mil­jen, men nu har hon bå­de rap­pa­ren A$ AP Rocky, och bas­ket­proff­set Jor­dan Clark­son ef­ter sig.

Mo­del­len och rap­pa­ren har känt varand­ra länge och mys­te till­sam­mans på en fest re­dan i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.