VÄGER BA­RA 38 KI­LO!

TA­RA REIDS NYA KOL­LAPS

Veckans NU! - - MIX - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Det är in­te myc­ket kvar av Ta­ra Reid. Ny­tag­na bil­der vi­sar att stjär­nan är mag­ra­re än nå­gon­sin, och hon upp­ges va­ra nä­ra ett re­jält sam­man­brott.

Skå­de­spe­lers­kan Ta­ra Reid, 40, har all­tid va­rit smal men när stjär­nan ny­li­gen be­sök­te ett event för att mark­nads­fö­ra sin kom­man­de film ” Shark­na­do 4”, choc­ka­des värl­den av hen­nes ut­märg­la­de kropps­form. Många är nu oro­li­ga för att hon hål­ler på att ty­na bort to­talt. – Hen­nes häl­sa är i stor fa­ra, sä­ger en Hol­ly­wood­lä­ka­re. Ta­ra har kri­ti­se­rats för sin vikt vid fle­ra till­fäl­len, men all­tid häv­dat att hon helt en­kelt är född smal.

– Jag har li­ten ben­stom­me. Jag är vad jag är så om ni vill bli ar­ga över att jag är smal, var­så­go­da! har hon sagt i en in­ter­vju med saj­ten TMZ.

De ny­tag­na bil­der­na på ” Ame­ri­can pie”- stjär­nan har dock fått många att hö­ja på ögon­bry­nen och ifrå­ga­sät­ta om Ta­ras livs­stil verk­li­gen är häl­so­sam. Stjär­nan ska ha svul­tit sig re­jält för att få sin kropp, och en­ligt en käl­la till Ra­dar On­li­ne väger hon så li­te som 38 ki­lo.

– Fort­sät­ter hon så­här kom­mer hon att kol­lap­sa, sä­ger käl­lan.

BRÖT IHOP I TV

Det är in­te ba­ra stjär­nans vikt som oro­ar. Ny­li­gen bröt Ta­ra ihop re­jält i re­a­li­tysho­wen ” Mar­ri­a­ge boot camp: Reality stars”, där re­a­li­ty­stjär­nor och de­ras part­ners ge­nom­går oli­ka upp­gif­ter för att lö­sa si­na re­la­tions­pro­blem. I av­snit­tet pra­tar del­ta­gar­na om trau­man de gått ige­nom, och som en steg i att läm­na tra­ge­di­er­na bakom sig lå­ses pa­ren in i fäng­el­se­lik­nan­de cel­ler, och släpps in­te ut för­rän de gjort upp med sitt för­flut­na. I cel­len bry­ter Ta­ra ihop or­dent­ligt, och mel­lan gråt­at­tac­ker­na hörs hon rabb­la ” det är in­te ditt fel, det är mitt” och ” jag har gjort allt jag kan för att hål­la folk bor­ta från pro­blem”. Det går så långt att de and­ra del­ta­gar­na und­rar om stjär­nan över­hu­vud­ta­get är nyk­ter.

Ta­ras pojk­vän, De­an May, av­slö­jar i pro­gram­met att Ta­ra har pro­blem med al­ko­ho­len.

– Hon dric­ker för myc­ket. Hon blir helt ga­len av al­ko­hol och hon hål­ler på att kol­lap­sa, sä­ger han.

Vi hål­ler al­la tum­mar för att Ta­ra kom­mer att åter­häm­ta sig!

"HEN­NES HÄL­SA ÄR I STOR FA­RA" Ta­ra Reid hål­ler på att ty­na bort helt är idag in­te myc­ket mer än kött och ben. Folk i hen­nes när­het är nu yt­terst oro­li­ga för hen­ne, och ing­en vet hur länge hon kom­mer att or­ka.

En­ligt stjär­nans pojk­vän har Ta­ra väl­di­ga pro­blem med al­ko­ho­len, och det i kom­bi­na­tion med hen­nes bris­tan­de mat­va­nor gör att hon ris­ke­rar att snart kol­lap­sa helt.

Ta­ra har en­ligt upp­gift svul­tit sig för att få den kropp hon har idag, och många ki­lon har för­svun­nit. Så här såg hon ut på en pro­me­nad 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.