WILMER VALDERRAMA ÄR GLÖMD! DEMI LOVATO KÄR I MMA- FIGH­TER

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det blev ing­en vild sing­el­som­mar för Demi Lovato ef­ter upp­brot­tet från Wilmer Valderrama. Nu upp­ges sång­ers­kan ha bli­vit för­äls­kad i en kil­le som hon rag­gat upp på gym­met.

Iju­ni gjor­de sång­ers­kan Demi Lovato, 23, slut med sin pojk­vän se­dan sex år till­ba­ka, Wilmer Valderrama, 36. Nu har hon en­ligt upp­gift skaf­fat en ny kil­le. Hon sägs näm­li­gen dej­ta MMA- fightern Guil­her­me ” Bom­ba” Va­scon­ce­los, 30.

– De har väl­digt kul ihop, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Us We­ek­ly.

BLEV VÄN­NER

Demi och Wilmer blev ihop i ja­nu­a­ri 2010 och det ryk­ta­des att stjär­nor­na skul­le gif­ta sig och bil­da fa­milj in­om en snar fram­tid. Men istäl­let tog det allt­så slut i bör­jan av som­ma­ren, ef­tersom de en­ligt upp­gift slu­tat va­ra kä­ra i varand­ra.

– Det har va­rit ett ex­tremt svårt be­slut för oss bå­da, men vi in­såg mer än nå­got an­nat att vi var bätt­re som vän­ner. Vi kom­mer all­tid att va­ra stöt­tan­de med varand­ra. Tack till al­la som har gett oss stöd ge­nom åren, skrev Demi på Instagram ef­ter upp­brot­tet.

IN­TE RIK­TIGT RE­DO

På sisto­ne har Demi en­ligt upp­gift fo­ku­se­rat på sitt egen väl­må­en­de. Bland an­nat har hon bli­vit en fre­kvent be­sö­ka­re av ett ex­klu­sivt gym i West Hol­ly­wood. Det ska ock­så ha va­rit där som hon träf­fa­de sin som­mar­ro­mans Bom­ba. Frå­gan är dock om Demi är re­do för en ny se­ri­ös re­la­tion så­här snabbt! – Hon vill in­te gå för fort fram. Hon vill fort­sät­ta att träf­fa and­ra kil­lar, sä­ger käl­lan. Med tan­ke på att hon in­te va­rit sing­el se­dan hon var ton­å­ring kan vi för­stå hen­ne!

"DE HAR VÄL­DIGT KUL IHOP"

Sång­ers­kan Demi Lovato hann in­te va­ra sing­el länge ef­ter upp­brot­tet från pojk­vän­nen Wilmer Valderrama. Nu dej­tar hon en­ligt upp­gift MMA- fightern Guil­her­me Va­scon­ce­los.

Demi och Wilmer var ett par i sex år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.