LINDSAY GA­LEN AV SVARTSJUKA! HIT­TA­DE HEM­LI­GA SMS I FÄSTMANNENS MO­BIL

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Åh nej! Det som gick så bra för Lindsay Lo­han och Egor Ta­ra­ba­sov. Nu ho­tas kär­le­ken av Li­los vil­da hu­mör.

Den 30- åri­ga skan­dal­stjär­nan Lindsay Lo­han fick en bra bör­jan på 2016 när hon träf­fa­de den rys­ke mäk­la­ren Egor Ta­rab­sov, 23. Ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der sat­te pojk­vän­nen en di­a­mant­ring på Li­los fing­er och bröl­lops­pla­ner­na tog fart. Men nu ver­kar för­hål­lan­det va­ra i fa­ra ef­ter ett hög­ljutt bråk. Lindsay ska ha tap­pat grep­pet to­talt ef­ter att ha hit­tat hem­li­ga sms till en an­nan kvin­na i fästmannens mo­bil.

– Hon kas­ta­de hans te­le­fon i ha­vet, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Star.

DRA­MA­TISKT BRÅK

En­ligt upp­gift ska den sto­ra ur­ladd­ning­en ha skett un­der en dag på stran­den ihop med Egors fa­milj. Mäkla­rens mam­ma ska till och med ha bli­vit vitt­ne till när Li­lo bör­ja­de vrå­la på Egor.

– Det var väl­digt dra­ma­tiskt och stran­dens sä­ker­hets­vak­ter var tvung­na att ryc­ka in, sä­ger käl­lan.

Ef­teråt ska Egors mam­ma ha bett sin son att gö­ra slut med Lindsay.

BRÖLLOPET I FA­RA

Lindsay själv la strax ef­ter den dra­ma­tis­ka hän­del­sen upp en bild på Instagram, med bild­tex­ten: – Att va­ra för­äls­kad är ut­mat­tan­de. Nu är frå­gan om det pla­ne­ra­de som­mar­bröl­lo­pet kom­mer att bli av alls. Vi hål­ler tum­mar­na för att allt lö­ser sig. Lindsay ver­kar ju så kär i Egor.

– Jag är re­do för fa­milj nu, sa hon ti­di­ga­re i år.

"HON KAS­TA­DE HANS TE­LE­FON I HA­VET"

Nu tor­nar mör­ka moln upp sig på Lindsay Lo­han och Egor Ta­ra­ba­sovs ro­saskim­ran­de him­mel. En­ligt upp­gift ska Li­lo ny­li­gen ha bli­vit ra­san­de på sin fäst­man ef­ter att ha hit­tat sms till en an­nan kvin­na på hans mo­bil­te­le­fon.

Lindsay och Egor har va­rit ihop se­dan bör­jan av året, och för­lo­va­de sig ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der. En­ligt upp­gift pla­ne­ra­de de att gif­ta sig in­nan som­ma­rens slut, men nu är bröllopet ho­tat av Lind­says hu­mör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.