LE­OS SUPERHETA STRANDDAG

VI­SA­DE UPP NYA FLICK­VÄN­NEN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: BULLS

Skå­dishun­ken Le­o­nar­do Dicaprio och mo­del­len Ni­na Ag­dal har skru­vat upp tem­pe­ra­tu­ren på sin som­mar­ro­mans – och det re­jält. Kan det va­ra äk­ta käns­lor för Leo den här gång­en?

Det har bli­vit en och an­nan lång­bent mo­dell för Oscarsvin­na­ren Le­o­nar­do Dicaprio, 41, ge­nom åren. De fles­ta av stjär­nans ro­man­ser har dock run­nit ut i san­den ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor. Nu kan det bli änd­ring på det. I bör­jan av som­ma­ren träf­fa­de Leo den dans­ka Victo­ria’s sec­ret- mo­del­len Ni­na Ag­dal, 24, och nu vi­sar pa­ret sin kär­lek för om­värl­den. På nya bil­der hång­lar de jär­net un­der en ro­man­tisk stranddag i Ma­li­bu.

– De kyss­tes och höll hand, skri­ver saj­ten Daily Mail.

TRÄF­FA­DES I CAN­NES

En­ligt upp­gift har Leo och Ni­na um­gåtts fli­tigt på s i s t one. De har bland an­nat va­rit i Hamp­tons på en r oman­tisk we­ek­end.

– Allt bör­ja­de på f i l mfes­ti­va­len i Can­nes, när Leo bjöd i n Ni­na at t kom­ma och um­gås med ho­nom och hans vän­ner. Det var de­fi­ni­ti vt han s om var mest på i bör­jan. Ni­na vil l e va­ra s äker på at t hon i nte ba­ra s kul­le bli en av hans många mo­del­ler, s äger en käl­la en­ligt s aj t en E! On­li­ne.

SE­RI­ÖS RE­LA­TION

Nu ver­kar Ni­na ha gett med sig – och kanske kan det va­ra nå­got stort på gång för det ny­för­äls­ka­de pa­ret.

– Leo bru­kar in­te vi­sa käns­lor så­här öp­pet. Det ty­der på att re­la­tio­nen med Ni­na är se­ri­ös, sä­ger en käl­la.

"DE KYSS­TES OCH HÖLL HAND" Puss på dig, älsk­ling! Le­os kär­leks­ful­la blic­kar sä­ger allt. Det rå­der inga tvi­vel om att skå­di­sen Le­o­nar­do Dicaprio är or­dent­ligt för­äls­kad i sin nya flick­vän, mo­del­len Ni­na Ag­dal. Un­der en so­lig dag på stran­den ny­li­gen vi­sa­de stjär­nor­na för förs­ta gång­en si­na he­ta käns­lor öp­pet för om­värl­den.

Pa­ret har en­ligt upp­gift dej­tat se­dan Can­nes- fes­ti­va­len ti­di­ga­re i år. Då var det Leo som tog förs­ta ste­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.