MIRANDA KERR FÖR­LO­VAD

FRÅN BEBISLYCKA TILL FÖRLOVNINGSLYCKA!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Kär­le­ken spi­rar verk­li­gen mel­lan mo­del­len och mil­jar­dären. Ef­ter att ha dej­tat i ett år har nu su­per­pa­ret Miranda Kerr och Evan Spi­e­gel för­lo­vat sig.

Mo­del­len Miranda Kerr, 33, och Snapchat­grun­da­ren Evan Spi­e­gel, 26, har dej­tat i li­te mer än ett år och är nu re­do att ta sitt för­hål­lan­de till en ny ni­vå. Ef­ter en tids spe­ku­la­tio­ner om en even­tu­ell för­lov­ning gick Miranda själv ut och bekräf­ta­de ny­he­ten med en Instagram­bild av en di­a­mant­ring och ett Snapchat­fil­ter ( såklart). Det spe­ci­al­de­sig­na­de filt­ret fö­re­ställ­de teck­na­de ver­sio­ner av pa­ret un­der ett fri­e­ri med tex­ten ” Gift dig med mig”. Mo­del­len kom­men­te­ra­de bil­den med tex­ten ” Jag sa ja!!!”.

SPEK­TA­KU­LÄRT BRÖL­LOP

När det stun­dan­de gif­ter­må­let kom­mer att bli av är in­te be­stämt än­nu, men det ryk­tas bli nå­got utö­ver det van­li­ga.

– Bröllopet kom­mer att va­ra ex­tra­va­gant, helt i Evans stil, sä­ger en käl­la med in­syn, och fort­sät­ter:

– Miranda kom­mer in­te att ha nå­got emot det.

VÄN­TAR BARN

Som Vec­kans NU! skrev i för­ra num­ret ryk­tas Victo­ria’s sec­ret- stjär­nan även vän­ta pa­rets förs­ta barn. Se­dan ti­di­ga­re har hon so­nen Flynn, 5, från äk­ten­ska­pet med skå­de­spe­la­ren Or­lan­do Bloom, 39. Den nya mil­jar­där­fäst­man­nen går hem även hos ex­et.

– Evan har träf­fat Flynn, och Or­lan­do tyc­ker om ho­nom. Vi är en mo­dern fa­milj nu, har Miranda sagt en­ligt tid­ning­en The Edit.

"BRÖLLOPET KOM­MER BLI HELT I EVANS STIL"

Änt­li­gen! Ef­ter att ryk­tet länge gått har nu mo­del­len Miranda Kerr för­lo­vat sig med pojk­vän­nen Evan Spi­e­gel.

Evan har tjä­nat mil­jar­der på sitt fö­re­tag och ryk­tet sä­ger att det kom­mer att bli ett rik­tigt lyx­bröl­lop.

Evan var med och grun­da­de Snapchat, och när Miranda de­la­de med sig av den gla­da ny­he­ten på Instagram, var det ge­nom en bild med ett spe­ci­al­de­sig­nat Snapchat­fil­ter från till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.