SKILS­MÄS­SA FÖR NI­CO­LE RICHIE!

HON HAR GETT UPP

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

I Hol­ly­wood är tio år en evig­het när det kom­mer till för­hål­lan­den. Där­för är det ex­tra sorg­ligt att Ni­co­le Richie och Jo­el Mad­den nu upp­ges va­ra på väg mot en skils­mäs­sa.

Det har ryk­tats om att mo­de­pro­fi­len Ni­co­le Richie, 34, och roc­ka­ren Jo­el Mad­den, 37, haft det ska­kigt ett tag och nu ver­kar det in­te läng­re fin­nas nå­gon väg till­ba­ka för su­per­pa­ret. Ef­ter näs­tan tio år ihop ska stjär­nor­na ha be­stämt sig för att gå skil­da vägar.

– De har för­sökt att räd­da sitt äk­ten­skap i fle­ra må­na­der, men nu har Ni­co­le gett upp. Hon har kon­tak­tat skils­mäs­so­ad­vo­ka­ter, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW Ma­ga­zi­ne.

INSTAGRAM- HYLL­NING

Så sent som i ju­ni la Ni­co­le upp en gri­pan­de hyll­ning till sin ma­ke på Instagram, där hon bland an­nat tac­ka­de ho­nom för sin ” ovill­kor­li­ga kär­lek och evi­ga stöd”. Men en­ligt upp­gift var det ba­ra ett spel för gal­le­ri­er­na.

– Hon ha­de re­dan be­stämt sig då, sä­ger käl­lan. Jo­el och Ni­co­le träf­fa­des i no­vem­ber 2006 och för­lo­va­de sig tre år se­na­re. Strax in­nan jul 2010 väx­la­de de ring­ar un­der en ro­man­tisk ce­re­mo­ni. Pa­ret har bar­nen Har­low, 8, och Spar­row, 6, ihop och det ska ha va­rit en av an­led­ning­ar­na till att de skju­tit upp skils­mäs­san till nu.

– De har lång­samt gli­dit isär, men de vill verk­li­gen få det att fun­ge­ra för bar­nens skull, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Först nu kän­ner de sig re­do att gå vi­da­re.

"DE KÄN­NER SIG RE­DO ATT GÅ VI­DA­RE" Nu ver­kar sa­gan va­ra över för än­nu ett Hol­ly­wood­par. Sång­a­ren Jo­el Mad­den och mo­de­pro­fi­len Ni­co­le Richie har ki­lat sta­digt i näs­tan tio år, men nu upp­ges skils­mäs­san va­ra nä­ra. ” De har för­sökt att räd­da sitt äk­ten­skap i fle­ra må­na­der”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.