COURTENEY COX GIF­TER SIG

DUB­BEL BRÖLLOPSLYCKA

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Det är tvä­ra kast i Hol­ly­wood. I no­vem­ber för­ra året bröt stjär­nor­na Courteney Cox och John­ny Mc­daid upp ef­ter att ha va­rit för­lo­va­de i 18 må­na­der. Nu är dock bröl­lops­pla­ne­ring­en åter i full gång – med dubb­la ce­re­mo­ni­er.

Stjärn­pa­ret Courteney Cox, 51, och John­ny Mc­daid, 39, smi­der åte­ri­gen bröl­lops­pla­ner. 2014 för­lo­va­de sig ” Vän­ner”- skå­di­sen och Snow Pa­trol- sång­a­ren, men i no­vem­ber för­ra året bröts förlovningen ef­tersom de in­te kun­de kom­ma över­ens om var de skul­le bo. John­ny, som ur­sprung­li­gen kom­mer från Stor­bri­tan­ni­en, vil­le få med sin fäst­mö över At­lan­ten. Courteney vil­le dock an­norlun­da ef­tersom hon har dot­tern Coco, 12, se­dan äk­ten­ska­pet med skå­de­spe­lar­kol­le­gan Da­vid Ar­quet­te, hem­ma i USA. När de in­te kun­de enas gick pa­ret skil­da vägar.

VIGSEL I NOR­DIR­LAND

Som vec­kans NU! ti­di­ga­re rap­por­te­rat åter­före­na­des pa­ret dock i vå­ras och nu har för­lov­nings­ring­ar­na åkt på igen. En­ligt en vän till pa­ret le­tar de bröl­lopslo­kal i John­nys hemstad Der­ry i Nor­dir­land. För tid­ning­en Clo­ser av­slö­jar käl­lan även pa­rets bröl­lops­pla­ner:

– De vill ha en privat ce­re­mo­ni med ba­ra den närms­ta fa­mil­jen när­va­ran­de i en lo­kal kyr­ka i John­nys hemstad, för att se­dan ha en stör­re ce­re­mo­ni i Los Ang­e­les se­na­re i år.

En­ligt vän­nen ska det va­ra John­ny som va­rit dri­van­de i pla­nen att ha en ir­ländsk ce­re­mo­ni in­nan det sto­ra bröllopet. Det blir allt­så dub­bel kär­lek­slyc­ka för Cox!

"DE VILL HA EN PRIVAT CE­RE­MO­NI"

Courteney Cox och John­ny Mc­daid bröt upp för mind­re än ett år se­dan när de var osams om var de­ras fram­ti­da hem skul­le lig­ga. Nu har de löst si­na tvis­ter och le­tar i stäl­let bröl­lopslo­ka­ler.

Fa­mil­jeut­flykt! John­ny kom­mer bra över­ens med Cour­te­neys dot­ter Coco.

Un­der tio års tid spe­la­de Courteney ka­rak­tä­ren Mo­ni­ca Gel­ler i tv- se­ri­en ” Vän­ner”, mot bland and­ra Jen­ni­fer Aniston. Kanske det är så här hon kom­mer att se ut på sin sto­ra dag?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.