CAITLYN JENNERS LÄPPCHOCK

"HON VILL SE UT SOM KY­LIE"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Sto­ra läp­par är ett fa­mil­je­drag i fa­mil­jen Kar­dashi­an. Nu har Caitlyn Jen­ner hop­pat på det plu­tan­de tå­get.

När re­a­li­ty­stjär­nan Caitlyn Jen­ner, 66, gjor­de en­tré på rö­da mat­tan un­der en sport­ga­la i Los Ang­e­les ny­li­gen var det många som höj­de på ögon­bry­nen. Den fö­re det­ta sport­pro­fi­len ha­de näm­li­gen ovan­ligt pu­ti­ga läp­par. En­ligt upp­gift har hon för­sto­rat dem ef­ter att ha bli­vit in­spi­re­rad av dot­tern Ky­lie Jen­ner, 19.

– Hon har ge­nom­gått en re­jäl för­änd­ring, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

FLE­RA IN­GREPP

Se­dan Caitlyn kom ut som kvin­na för­ra som­ma­ren har hon gjort fle­ra skön­hets­ingrepp. En­ligt upp­gift har hon bland an­nat för­sto­rat brös­ten, lyft an­sik­tet och för­mins­kat käk­lin­jen. – Det var ba­ra en tids­frå­ga in­nan hon skul­le gö­ra läpparna ock­så, sä­ger käl­lan.

I för­ra num­ret av Vec­kans NU! skrev vi att Caitlyn även har fun­de­ring­ar på att ope­re­ra si­na föt­ter mind­re för att se kvinn­li­ga­re ut.

VAR­NA­DE HEN­NE

Cait­lyns in­spi­ra­tions­käl­la Ky­lie ska ti­di­ga­re ha var­nat Caitlyn för att gö­ra läpparna för sto­ra. Ny­li­gen er­kän­de ton­å­ring­en att hon själv ti­di­ga­re gått för långt när det kom­mit till plut.

– Mitt störs­ta skön­hets­miss­tag var när jag gjor­de läpparna för sto­ra. Mi­na syst­rar sa åt mig att det ha­de gått för långt, så jag fick gå till­ba­ka till kli­ni­ken och gö­ra dem mind­re igen. Det var en sjuk pro­cess, sä­ger hon i tid­ning­en Al­lu­re.

För­hopp­nings­vis slip­per Caitlyn det!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Re­a­li­ty­stjär­nan Caitlyn Jen­ner har för­änd­rat sitt ut­se­en­de re­jält på sisto­ne. Ny­li­gen väck­te stjär­nans läp­par myc­ket upp­märk­sam­het un­der ett event. En­ligt upp­gift har hon för­sto­rat dem.

"DET HAR GÅTT FÖR LÅNGT"

Här vi­sar stjär­nan upp si­na nya läp­par på Instagram ihop med en ma­ke up- ar­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.