RI­TA ORAS SLUGA DUB­BEL­SPEL DEJ­TAR TVÅ KÄNDISHUNKAR SAM­TI­DIGT

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Som om det in­te vo­re job­bigt nog att dej­ta en kil­le åt gång­en har sång­ers­kan Ri­ta Ora nu lyc­kats med be­drif­ten att in­le­da ro­man­ser med bå­de Pro­fes­sor Green och Lewis Ha­mil­ton – på sam­ma gång. Hur hin­ner hon med allt?

Iför­ra num­ret av Vec­kans NU! av­slö­ja­de vi att Ri­ta Ora, 25, in­lett en ro­mans med rap­pa­ren Pro­fes­sor Green, 32. Nu har det kom­mit fram att sång­ers­kan in­te nö­jer sig där. En­ligt upp­gift dej­tar hon även For­mel 1- stjär­nan Lewis Ha­mil­ton, 31.

– Hon har väl­digt ro­ligt just nu, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Clo­ser.

SKILDE SIG NY­LI­GEN

En­ligt upp­gift ha­de Ri­ta träf­fat Pro­fes­sor Green i någ­ra vec­kor när hon lärde kän­na Lewis, och bör­ja­de hänga med ho­nom ock­så.

– Ri­ta har all­tid va­rit svag för Lewis, sä­ger käl­lan. Pro­fes­sor Green gick ny­li­gen ige­nom en skils­mäs­sa från ex­hust­run Mil­lie Mac­kin­tosh, och där­för ska Ri­ta ha va­rit li­te osä­ker på om han verk­li­gen me­na­de all­var med romansen.

– Hon vill in­te va­ra ett re­bound, sä­ger käl­lan.

SPÄCKAT SCHE­MA

Ri­ta upp­ges va­ra nöjd med si­tu­a­tio­nen som den ser ut nu, men kan tän­ka sig att in­le­da nå­got mer se­ri­öst med nå­gon av kil­lar­na läng­re fram. – Hon vill in­te ha en sta­dig pojk­vän än, men om ett tag kanske. Hon stäng­er inga dör­rar, sä­ger käl­lan. Sång­ers­kans fullspäc­ka­de dej­tingsche­ma ska dock ha gjort hen­ne or­dent­ligt ut­mat­tad. – Hen­nes kom­pi­sar tyc­ker att hon bor­de fo­ku­se­ra mer på sig själv, men hon äls­kar att få upp­märk­sam­het från kil­lar. Hon har verk­li­gen hän­der­na ful­la den här som­ma­ren, sä­ger käl­lan.

"HON HAR VÄL­DIGT RO­LIGT"

Ole, do­le, doff...

” Så många kil­lar, så li­te tid”, tän­ker nog sång­ers­kan Ri­ta Ora, som för till­fäl­let har dej­ting­hän­der­na ful­la. En­ligt upp­gift träf­far hon näm­li­gen rap­pa­ren Pro­fes­sor Green och F1- stjär­nan Lewis Ha­mil­ton pa­ral­lellt just nu. Lå­ter job­bigt tyc­ker vi!

Pro­fes­sor Green skilde sig ny­li­gen från skå­di­sen Mil­lie Mac­kin­tosh, 26. Ri­ta upp­ges oroa sig för att hon ba­ra är ett re­bound och väg­rar där­för läg­ga al­la ägg i sam­ma korg.

Lewis Ha­mil­ton dej­ta­de ti­di­ga­re Ri­han­na, 28.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.