ÄN­NU EN ÖVER­RASK­NING FÖR GWEN & BLA­KE "DET BLIR TVIL­LING­AR!"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vec­kans NU! har ti­di­ga­re skri­vit om att Gwen Ste­fa­ni ryk­tas va­ra gra­vid med pojk­vän­nen Bla­ke Shel­tons barn. Nu kom­mer upp­gif­ter om att det kan va­ra dub­bel lyc­ka på gång för stjärn­pa­ret.

Det var i bör­jan av som­ma­ren som det bör­ja­de pra­tas om att sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni, 46, ha­de bli­vit gra­vid med en rik­tig mi­ra­kel­be­bis. Pap­pan till bar­net upp­gavs va­ra stjär­nans pojk­vän Bla­ke Shel­ton, 40, som hon blev ihop med i slu­tet av för­ra året. Bå­da de bli­van­de för­äld­rar­na ska ha bli­vit chockade över att Gwen bli­vit gra­vid så fort.

– Hon var över­ty­gad om att hon var för gam­mal för att bli mam­ma igen, sa en käl­la då i OK! Ma­ga­zi­ne.

"ÄR I FJÄR­DE MÅ­NA­DEN"

Nu ver­kar det som att det blir dub­bel gläd­je för Gwen och Bla­ke. En­ligt upp­gift lig­ger det näm­li­gen två be­bi­sar i sång­ers­kans mage.

– Hon är gra­vid i fjär­de må­na­den och det är tvil­ling­ar, sä­ger en käl­la.

Trots att det he­la gått väl­digt fort upp­ges stjär­nor­na var över­lyck­li­ga.

– De har pra­tat om att skaf­fa barn ihop. De viss­te att det var bråt­tom på grund av Gwens ål­der, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Bla­ke bör­ja­de grå­ta när han fick ve­ta om gra­vi­di­te­ten.

DE ÄR NER­VÖ­SA

En­ligt upp­gift kom­mer stjärn­fa­mil­jen allt­så att växa med två med­lem­mar in­nan 2016 år slut.

– Gwen och Bla­ke är ner­vö­sa, men en­tu­si­as­tis­ka. De­ras re­la­tion har va­rit som en vir­vel­vind från start och den ba­ra fort­sät­ter att snur­ra, sä­ger käl­lan.

Ro­man­tiskt vär­re!

R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A !

"BLA­KE BÖR­JA­DE GRÅ­TA NÄR HAN FICK VE­TA" Kär­lek­slyc­kan fort­sät­ter för Bla­ke Shel­ton och Gwen Ste­fa­ni. Ryk­te­na om att pa­ret ska bli för­äld­rar har sur­rat i fle­ra må­na­der – och nu kom­mer näs­ta sto­ra ny­het: Gwen är gra­vid med tvil­ling­ar!

Gwen har se­dan ti­di­ga­re sö­ner­na Kingston, 10, Zu­ma, 7, och Apol­lo, 2, ihop med sin ex­ma­ke Ga­vin Ross­da­le. Här ses hon ihop med Kingston och Apol­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.