ANGE­LI­NA TVING­AR BRAD TILL NA­KEN & BLODIG RI­TU­AL!

ANGELINAS DESPERATA FÖR­SÖK ATT RÄD­DA ÄK­TEN­SKA­PET

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Det stor­mar or­dent­ligt i Brange­li­nas äk­ten­skap just nu. Ange­li­na är vil­lig att ta till al­la me­del för att räd­da kär­le­ken – till och med en na­ken­ri­tu­al!

Det finns oli­ka knep att ta till för att räd­da ett äk­ten­skap i kni­pa, men stjärn­pa­ret Ange­li­na Jo­lie, 41, och Brad Pitt, 52, har nog hit­tat ett av de ovan­li­gas­te. På Angelinas be­gä­ran ska pa­ret för­nya si­na bröl­lopslöf­ten ge­nom en uråld­rig ri­tu­al i djung­eln.

SKILS­MÄS­SA NÄ­RA

Su­per­pa­ret har va­rit gif­ta i två år, men blev ett par re­dan 2005, och har sex barn ihop. Men un­der en läng­re tid ska stjär­nor­na ha brå­kat re­jält och som Vec­kans NU! rap­por­te­rat ti­di­ga­re har det gått så långt att en skils­mäs­sa ryk­tas va­ra nä­ra. Nu har Ange­li­na hit­tat ett nytt knep för att hål­la ihop fa­mil­jen.

En nä­ra vän till pa­ret be­rät­tar i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer om Angelinas desperata för­sök att åter­väc­ka gnis­tan mel­lan de bå­da ge­nom en djung­el­ri­tu­al.

– De ska ge sig in i djung­eln vid mid­natt, klä av sig nak­na och stå un­der mån­ske­net i tim­mar, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Sam­ti­digt ska de blan­da si­na kropps­väts­kor av blod, svett och tå­rar i jor­den, vil­ket ska gö­ra att kär­le­ken mel­lan dem grad­vis stärks.

TÄN­DER PÅ DET

En­ligt upp­gift tän­der Angie re­jält på ri­tu­a­len. Vi stäl­ler oss dock nå­got tvek­sam­ma till idén, men hop­pas gi­vet­vis att Brange­li­na får fler lyck­li­ga år till­sam­mans!

"HON TÄN­DER PÅ DET"

"DE HAR BRÅ­KAT RE­JÄLT" Kär­leks­sa­gan är nä­ra slu­tet. Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitt har va­rit till­sam­mans se­dan 2005, men un­der en läng­re tid har bråk va­rit var­dag för pa­ret. Nu tar Ange­li­na till en sista ut­väg för att be­hål­la Brad ge­nom en forn­ti­da kär­leks­ri­tu­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.