KHLOÉS RUMPA ÄR FEJK!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Hen­nes bak­del är kanske in­te fullt så äk­ta som hon häv­dar. Nya bil­der be­vi­sar näm­li­gen att Khloé Kar­dashi­an fus­kar fram sin fyl­li­ga fi­gur.

Det har spe­ku­le­rats länge och vilt i huruvi­da 32- åri­ga Khloé Kar­dashi­ans väl­kän­da bak­del är äk­ta el­ler in­te. Så fort re­a­li­ty­stjär­nan ses på en bild där hen­nes kur­vor fram­hävs sväm­mar kom­men­tarsfäl­ten på nä­tet över av te­o­ri­er och ut­spel om för­mo­dad plastik­ki­rur­gi. Khloé själv har all­tid för­ne­kat plastikryk­te­na och för­kla­rat sin väl­for­ma­de bak­del som ett re­sul­tat av fli­ti­ga be­sök på gym­met.

– Det stör mig när folk sä­ger att jag gjort in­grepp på min kropp för det för­ned­rar två och ett halvt år av hård trä­ning, har hon sagt i sin re­a­li­ty­se­rie ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”.

HA­DE TIGHT KLÄN­NING

Nu ver­kar san­ning­en änt­li­gen ha kom­mit fram. Nya bil­der på Khloé i tight klän­ning på väg för att träf­fa sys­tern Ky­lie Jen­ner, 18, av­slö­jar mer än vad stjär­nan nog ha­de pla­ne­rat. Ge­nom den åt­sit­tan­de dräk­ten syns näm­li­gen nå­got som är miss­tänkt likt en rump­kud­de! Det är allt­så in­te BA­RA hård trä­ning som är or­sa­ken. Li­te kudd­hjälp ver­kar ock­så gö­ra su­sen!

! BILDBEVIS

"DET FÖR­NED­RAR ÅR AV HÅRD TRÄ­NING"

Hopp­san! När Khloé Kar­dashi­an ny­li­gen var ute för att mö­ta upp lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ner, rå­ka­de hon vi­sa mer än vad hon räk­nat med. Re­a­li­ty­stjär­nan bjöd näm­li­gen på en rik­tig rump­kud­de­chock un­der den åt­sit­tan­de dräk­ten.

Stjär­nan är känd för sin väl­for­ma­de bak­del, och frå­gan om den är äk­ta el­ler in­te har cir­ku­le­rat i Hol­ly­wood i åra­tal. Nu ver­kar myste­ri­et va­ra löst ef­ter att rump­kud­den skym­tats ge­nom klän­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.