KIM KAR­DASHI­AN & TAYLOR SWIFTS GAL­NA CATFIGHT!

TRUB­BEL I HOL­LY­WOOD!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Kim Kar­dashi­an, 35, och Taylor Swift, 26, är två av de ab­so­lut störs­ta so­ci­a­la me­die- pro­fi­ler­na i värl­den. Det är där­för in­te så för­vå­nan­de att de tar till di­gi­ta­la me­del för si­na bråk.

Den lång­va­ri­ga kon­flik­ten som myn­nat ut i ett so­ci­a­la me­di­er- krig bör­ja­de med en låttext av Kims ma­ke, Ka­nye West, 39. I vå­ras släpp­te Ka­nye den nu­me­ra ökän­da lå­ten ” Fa­mous” om just Taylor Swift. Lå­ten in­ne­hål­ler textra­den ” I ma­de that bit­ch fa­mous” ( vil­ket över­satt blir un­ge­fär ” Jag gjor­de den bit­chen känd”). Textra­den syf­tar på Tay­lors upp­märk­sam­man­de tack­tal på ” MTV Vi­deo Mu­sic Awards” år 2009 där Ka­nye kom upp på sce­nen och av­bröt hen­ne för att sä­ga att Beyon­cé, 35, bor­de ha vun­nit i stäl­let. Ef­ter re­le­a­sen av ” Fa­mous” har Taylor och hen­nes skiv­bo­lag sagt att tex­ten är sex­is­tisk och ne­kat till att hon fått möj­lig­het att god­kän­na tex­ten in­nan den släpp­tes. En ren lögn, en­ligt Ka­nye.

KIMS HEM­LI­GA BE­VIS

Nu har även Kim gett sig in i kon­flik­ten och står gi­vet­vis på sin ma­kes si­da. På sin po­pu­lä­ra Snapchat har hon postat en se­rie vi­de­o­in­spel­ning­ar av ett ti­di­ga­re okänt te­le­fon­sam­tal om tex­ten mel­lan Ka­nye och Taylor. I kon­ver­sa­tio­nen mel­lan de bå­da su­per­stjär­nor­na fram­går att Ka­nye lä­ser upp de­lar av tex­ten, men in­te fra­sen som in­ne­hål­ler or­det ” bit­ch”. Och Taylor var in­te sen med att sva­ra, fast på en an­nan so­ci­a­la me­di­er- platt­form. Kort ef­ter Snapchat- av­slö­jan­det pub­li­ce­ra­de Taylor näm­li­gen en djup­gå­en­de text med ru­bri­ken ” När Ka­nye West i hem­lig­het spe­lar in ditt te­le­fon­sam­tal och Kim sen pos­tar det på in­ter­net”.

– Var är vi­de­on där Ka­nye sä­ger att han kom­mer kal­la mig ” den där bit­chen” i sin låt? Den finns in­te för det har ald­rig hänt, skri­ver Taylor bland an­nat.

Vem som vin­ner fighten åter­står att se…

Catfight! Su­per­stjär­nor­na Kim Kar­dashi­an och Taylor Swift lig­ger i strid ef­ter att Kim an­kla­gat Taylor för att va­ra en lögna­re.

Två ar­ga ri­va­ler! Taylor Swift an­kla­gar Ka­nye West för att rap­pa om hen­ne ut­an hen­nes god­kän­nan­de, vil­ket nu har gjort Kim Kar­dashi­an ra­san­de.

"TAYLOR ÄR EN LÖGNA­RE"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.