Gra­vid­boom Dröm­fa­bri­ken! i

Veckans NU! - - NEWS -

På som­ma­ren sprit­ter hor­mo­ner­na – vil­ket märkts tyd­ligt bland vå­ra kä­ra ce­lebs. In­nan året är slut ver­kar vi kun­na räk­na med ett gäng nya kän­dis­be­bi­sar. Kourt­ney Kar­dashi­an har tre barn med ex­et Scott Di­sick – och nu upp­ges hon va­ra gra­vid igen. Den här gång­en kan det va­ra flic­ki­do­len Jus­tin Bie­ber som är pap­pan! Det är dags för skå­dis­pa­ret Jes­si­ca

Bi­el och Jus­tin Tim­berla­ke att ge sin son Si­las en lil­la­sys­ter. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na be­stämt sig för att an­vän­da sig av prov­rörs­be­frukt­ning för att sä­ker­stäl­la att det kom­man­de bar­net blir en flic­ka. Kär­lek­slyc­kan fort­sät­ter att flö­da för Gwen Ste­fa­ni och Bla­ke

Shel­ton. Nu ska de­ras he­ta käns­lor för varand­ra ha re­sul­te­rat i en väx­an­de be­bis­bu­la – och en­ligt upp­gift lig­ger det in­te ba­ra en ut­an två be­bi­sar i Gwens mage! Vi hål­ler tum­mar­na för en rik­tig be­bis­boom i Hol­ly­wood se­na­re i år!

Vec­kans NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Si­dan 12

Si­dan 24

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.