PENG­AR OR­SA­KEN TILL KRI­SEN

Veckans NU! - - NEWS -

De är två av värl­dens bäst be­tal­da skå­de­spe­la­re, men än­då är peng­ar en av de främs­ta an­led­ning­ar­na till Brad och Angelinas bråk. Pa­ret sägs ha levt väl­digt slös­ak­tigt un­der fle­ra års tid. En­ligt en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne vil­le Ange­li­na hell­re job­ba med si­na eg­na dröm­pro­jekt än att gö­ra hu­vud­rol­len i upp­följ­ning­en av stor­fil­men ” Ma­le­fi­cent”. – Hon väg­ra­de skri­va un­der för rol­len även om det skul­le ge fa­mil­jen en stor sum­ma peng­ar, ef­tersom hon vil­le fo­ku­se­ra på si­na do­ku­men­tä­rer och väl­gö­ren­hets­ar­be­te. Det gjor­de Brad upp­rörd, som in­te tyck­te fa­mil­jen var i en sits där de kun­de tac­ka nej till en lön på 250 mil­jo­ner kro­nor, upp­ger käl­lan. Ah, det klas­sis­ka 250- mil­jo­nerkro­nors­brå­ket!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.