HAR IN­TE HAFT SEX PÅ 300 DA­GAR!

DET ÄR ÖKEN FÖR KIM & KA­NYE…

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Ibland kan det bli tor­ka i sex­livet när man har va­rit ihop ett tag. Det är nå­got som Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West har fått er­fa­ra, en­ligt upp­gift har de näm­li­gen in­te go­sat mel­lan la­ka­nen på näs­tan ett år.

En gång i ti­den bru­ka­de Kim Kar­dashi­an, 35, skry­ta om att hon och ma­ken Ka­nye West, 39, ” låg 500 gång­er om da­gen”. Men en­ligt upp­gift har pas­sio­nen sval­nat, då pa­ret in­te ska ha rul­lat runt i säng­hal­men på 300 da­gar.

– Kim er­kän­ner att hon in­te ens kan min­nas se­nast det hän­de, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– Hon för­sö­ker få det att lå­ta som om de har värs­ta gal­na sex­livet, men san­ning­en är att det är spänt mel­lan dem.

UPP TILL KIM ATT FÅ TILL DET

Kim föd­de sitt och Ka­ny­es and­ra barn, so­nen Sa­int, i de­cem­ber för­ra året. Och det var när hon var gra­vid med Sa­int som sex­et upp­hör­de.

– Hen­nes sex­u­al­drift dog, så de pa­u­sa­de al­la säng­kam­marak­ti­vi­te­ter, sä­ger käl­lan.

Kim ska en­ligt egen ut­sa­go ha bli­vit av­tänd av att krop­pen för­änd­ra­des när hon var gra­vid, och trots att hon nu har fått till­ba­ka sin ” gam­la” form ef­ter att ha trä­nat sten­hårt och gått på di­et, blir det än­då ing­et åka av. Hon och rap­pa­ren till­bring­ar näm­li­gen säl­lan nat­ten ihop, då Ka­nye of­ta so­ver i en lä­gen­het som lig­ger när­ma­re hans mu­sik­stu­dio, me­dan re­a­li­ty­stjär­nan so­ver hos mam­ma Kris Jen­ner.

– Det är upp till Kim att få Ka­nye i säng. Hon är in­te van vid att be­hö­va ja­ga ho­nom, men hon mås­te nog om det ska bli nå­got, be­rät­tar in­si­dern.

Det sker in­te myc­ket ac­tion mel­lan Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West just nu. En­ligt upp­gift har de in­te fått till det se­dan näs­tan ett år till­ba­ka. "HON KAN IN­TE MIN­NAS SE­NAST DET HÄN­DE"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.