ANGELINA JOLIE & BRAD PITT UTÖKAR FAMILJEN ADOPTERAR ETT SJUNDE BARN!

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Många skul­le nog nöja sig med sex liv­li­ga ung­ar hem­ma – men in­te su­per­pa­ret Angelina Jolie och Brad Pitt. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na på­bör­jat pro­ces­sen för att ad­op­te­ra igen, men den här gång­en har de ett sär­skilt krav på bar­net.

Familjen Jolie- Pitt har sett li­ka­dan ut se­dan de åt­ta­å­ri­ga tvil­ling­ar­na Vi­vi­en­ne och Knox föd­des 2008. Men nu upp­ges Angelina Jolie, 41, och Brad Pitt, 52, ha be­stämt sig för att ut­ö­ka bar­naska­ran igen. Stjär­nor­na ska en­ligt upp­gift re­dan ha in­lett pro­ces­sen för att ad­op­te­ra ett barn.

– De vill hjäl­pa ett för­äld­ra­löst barn från Afri­ka, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

"GLÖMS OF­TA BORT"

Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re ad­op­te­rat Mad­dox, 14, Pax, 12 och Za­ha­ra, 11, och är bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar till Shi­loh, 10, samt Knox och Vi­vi­en­ne, 8. De ti­di­ga­re ad­op­tiv­bar­nen har stjär­nor­na ta­git hand om från att de var be­bi­sar men den här gång­en ska de istäl­let ha be­stämt sig för att ta ett äld­re barn. Dels för att det ska pas­sa bätt­re in i gäng­et, dels för att få om­värl­den att för­stå att det finns ett be­hov av ad­op­tiv­för­äld­rar för barn över tio år. – Angie tyc­ker att det känns som att al­la ba­ra vill ad­op­te­ra be­bi­sar. Äld­re som är för­äld­ra­lö­sa glöms of­ta bort, sä­ger käl­lan.

HAR ÖNSKEMÅL

En­ligt upp­gift vill Brad och Angie helst ha ett barn från Syd­af­ri­ka, Burun­di el­ler Eti­o­pi­en, ef­tersom det finns väl­digt många barn i nöd där. – Angie vill gö­ra en in­sats, sä­ger käl­lan. Vi hål­ler tum­mar­na för att yt­ter­li­ga­re en per­son an­slu­ter till familjen Jolie- Pitt!

"DE HAR RE­DAN IN­LETT PRO­CES­SEN" Su­per­pa­ret Angelina Jolie och Brad Pitt ver­kar in­te kun­na få nog av ung­ar. Nu upp­ges stjär­nor­na ha be­stämt sig för att ad­op­te­ra igen. Det blir i så­da­na fall de­ras sjunde barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.