ASHTON LÄMNAR GRAVIDA MILA!

SMUTSIGA DUBBELLIVET AVSLÖJAT

Veckans NU! - - MIX -

Man skul­le kun­na tro att allt är frid och fröjd för Ashton Kutcher och Mila Kunis som vän­tar sitt and­ra barn. Men mitt i gra­vi­di­te­ten vi­sar det sig att så in­te är fal­let. En­ligt upp­gift har Ashton va­rit otrogen – igen.

Ti­di­ga­re i år rap­por­te­ra­de Vec­kans NU! om 38- åri­ge skå­di­sen Ashton Kut­chers be­sök på en mas­sa­gesa­long som även er­bjöd sex­u­el­la tjäns­ter. Då sa­des det att det var spänt mel­lan ho­nom och hust­run Mila Kunis, 33. Stjär­nor­na, som har ettå­ri­ga dot­tern Wy­att till­sam­mans, ver­ka­de dock kom­ma över kri­sen, men in­te på vil­ket sätt som helst. En­ligt upp­gift var det en ny gra­vi­di­tet som kun­de räd­da för­hål­lan­det – för stun­den.

– Det var ett sätt för dem att få slut på se­pa­ra­tions­ryk­te­na, sä­ger en in­si­der till saj­ten Youth He­alth Mag.

SVARTSJUK PÅ EX­ET

Mila var ti­di­ga­re till­sam­mans med ” En­sam hem­ma”- skå­di­sen Macau­lay Cul­kin, 36, i nio år. Ny­li­gen be­stäm­de hon sig för att åter­upp­ta kon­tak­ten med ex­et, och då ska Ashton ha bli­vit to­kig av svart­sju­ka.

"MILA TROR ATT ASHTON ÄR OTROGEN" Mila sägs va­ra liv­rädd för att Ashton är otrogen, ef­tersom han va­rit det i ti­di­ga­re för­hål­lan­den. Här ses hon med den ettå­ri­ga dot­tern Wy­att Isa­bel­le i fam­nen.

Ti­di­ga­re i år sa­des det att Mila och Ashton var på väg att gå skil­da vägar ef­ter att Ashton setts läm­na ett mas­sa­ge­stäl­le som er­bjöd sex­u­el­la tjäns­ter. För att tys­ta om­värl­den be­stäm­de sig stjär­nor­na en­ligt upp­gift för att skaf­fa ett barn till.

Mila var till­sam­mans med skå­di­sen Macau­lay Cul­kin mel­lan 2002 och 2011 och ny­li­gen tog hon upp kon­tak­ten med ho­nom igen, vil­ket ska ha gjort Ashton ga­len av svart­sju­ka. Skå­di­sen sägs nu vil­ja häm­nas på hust­run.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.