TVINGAR KYLIE ATT PLASTIKOPERERA SIG!

TYGAS SJUKA KRAV PÅ FLICKVÄNNEN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det har va­rit stru­ligt mel­lan Kylie Jen­ner och hen­nes pojkvän Ty­ga på sisto­ne. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Kylie är be­redd att för­änd­ra sitt ut­se­en­de ra­di­kalt för att be­hål­la kär­le­ken.

Re­la­tio­nen mel­lan re­a­li­ty­stjär­nan Kylie Jen­ner, 19, och rap­pa­ren Ty­ga, 26, har va­rit omdis­ku­te­rad än­da se­dan star­ten för näs­tan två år se­dan – främst på grund av att Kylie in­te var myn­dig när de träf­fa­des. Kylie och Ty­ga har gjort slut och bli­vit ihop fle­ra gång­er se­dan dess, men ki­lar nu re­la­tivt sta­digt. Dock har Ty­ga på sisto­ne bör­jat stäl­la sjuka krav på sin unga flick­vän, som nu ho­tar att kros­sa för­hål­lan­det en gång för al­la.

– Han krä­ver att hon ge­nom­går fle­ra skön­hets­o­pe­ra­tio­ner, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

FLE­RA INGREPP

En­ligt upp­gift ska Ty­ga ha bli­vit be­satt av att för­änd­ra Ky­li­es ut­se­en­de, ef­tersom han märkt att hon får myc­ket upp­märk­sam­het för hur hon ser ut.

– Ty­ga vill att hon ska bli än­nu snyg­ga­re än hon re­dan är. Han vill att hon ska för­sto­ra brös­ten och rumpan samt fett­su­ga mid­jan, sä­ger käl­lan.

GÅTT UPP I VIKT

Kylie själv upp­ges in­te va­ra li­ka tag­gad på att läg­ga sig un­der kni­ven, men ska än­då va­ra be­redd att gå med på pojk­vän­nens krav för att be­hål­la ho­nom.

– Ty­ga är be­satt av porr­stjär­nor och de­ras krop­par. Kylie går med på vad som helst för att han ska fort­sät­ta va­ra at­tra­he­rad av hen­ne, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift ska Ty­ga ha bli­vit ra­san­de när Kylie ny­li­gen la på sig någ­ra ki­lo i vikt.

– Hon har fått hö­ra från folk att hon bli­vit run­da­re, men det är Tygas ord som gör hen­ne mest ledsen. Hon vill ba­ra att han ska äls­ka hen­ne vill­kors­löst, sä­ger käl­lan.

Skärp­ning, Ty­ga!

Rap­pa­ren Ty­ga fort­sät­ter att vi­sa mind­re sym­pa­tis­ka pojk­väns­drag. Nu kom­mer upp­gif­ter om att han tvingar sin unga flick­vän Kylie Jen­ner att plastikoperera sig.

"HAN VILL ATT HON SKA BLI ÄN­NU SNYG­GA­RE" Kylie har bli­vit världs­be­römd tack va­re sitt ut­se­en­de. På Instagram de­lar stjär­nan gär­na med sig av he­ta bil­der på sig själv.

Men en­ligt upp­gift har ut­se­en­de­het­sen gått för långt för Kylie. Sär­skilt Tygas hår­da ord ska ha satt spår i den unga re­a­li­ty­pro­fi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.