TOM FÖRLORAR JOBB PÅ GRUND AV TAY­LOR!

Veckans NU! - - MIX -

Det är in­te all­tid lätt att dej­ta en av värl­dens störs­ta popstjär­nor. Fram­förallt in­te om man är ute ef­ter flick­vän­nens ex- pojk­väns jobb. 26- åri­ga Tay­lor Swifts nya flam­ma, Tom Hidd­leston, 35, ska ha va­rit ak­tu­ell som mo­dell för Ar­ma­nis kom­man­de kal­song­kam­panj, men för­lo­rat job­bet på grund av att han dej­tar ” Bad blood”-sång­ers­kan. An­led­ning­en är att Tay­lors ex, Cal­vin Har­ris, ti­di­ga­re har fron­tat kam­pan­jen, och Ar­ma­ni vill en­ligt upp­gift in­te ri­da på ” Tay­lor- vå­gen”. Att dej­ta en su­per­stjär­na gyn­nar in­te all­tid kar­riä­ren!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.