AMBER HEARD PÅ DEJT MED MULTIMILJARDÄR!

JOHNNY DEPP ÄR ETT MINNE BLOTT

Veckans NU! - - MIX - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP

Amber Heard dep­par in­te läng­re! Ef­ter den stor­mi­ga skils­mäs­san från Johnny Depp ver­kar stjär­nan nu ha gått vi­da­re med en minst sagt för­mögen man.

Skils­mäs­san mel­lan skå­di­sar­na Amber Heard, 30, och Johnny Depp, 53, slog ner som en bomb i vå­ras när Amber an­kla­ga­de sin ex­ma­ke för att ha miss­hand­lat hen­ne. Nu ser stjär­nan dock ut att för­sö­ka läm­na skandalen bakom sig. Och in­te är det en fat­tig­lapp hon har hit­tat. Hon ryk­tas näm­li­gen dej­ta bil­mär­ket Teslas vd Elon Musk, 45, som är god för över 100 mil­jar­der kro­nor!

UMGÅS FLITIGT

Det be­ryk­ta­de pa­ret har känt varand­ra i fle­ra år, men se­dan Am­bers upp­brott med Johnny har hon och mil­jö­bilspi­on­jä­ren till­bring­at myc­ket tid till­sam­mans. Och nog har de bå­da myc­ket ge­men­samt att pra­ta om då även Elon ge­nom­går en skils­mäs­sa, från skå­de­spe­lers­kan Ta­lu­lah Ri­ley, 30. Det öka­de um­gäng­et har fått många att und­ra om det är mer än ba­ra vän­skap mel­lan dem.

– Elon bjöd in Amber och hen­nes sys­ter till sin ho­tell­bun­ga­low när han var i Mi­a­mi i ju­li, och in­nan det bjöd han hen­ne på en pri­vat mid­dag i sitt hem i Los Ang­e­les. Han har även va­rit hem­ma hos hen­ne vid fle­ra till­fäl­len, sä­ger en käl­la till saj­ten TMZ.

FESTADE IHOP

I bör­jan av au­gusti sågs de två för förs­ta gång­en ute of­fent­ligt till­sam­mans un­der en fest­kväll i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den Lon­don, till­sam­mans med ” Sui­ci­de squad”- stjär­nor­na Ja­red Le­to, 44, och Ca­ra De­le­ving­ne, 24. Stjär­nen­semb­len sågs läm­na den ex­klu­si­va klub­ben The Box ihop, vil­ket åter fått ro­mans­ryk­te­na att flo­re­ra. Amber själv för­ne­ka­de ryk­te­na i ju­li och häv­da­de att de två ” ba­ra är vän­ner”.

Ja ja, Amber. Det bru­kar he­ta så.

"HAN BJÖD HEN­NE PÅ MID­DAG I SITT HEM"

Slut på dep­pen! Ef­ter skils­mäs­sos­kan­da­len ses Amber Heard allt of­ta­re till­sam­mans med mu­lit­mil­jar­dären Elon Musk. Den väl­bär­ga­de ent­re­pre­nö­ren är god för över 100 mil­jar­der ko­nor!

Amber och Johnny Depp hann ba­ra va­ra gif­ta i li­te mer än ett år in­nan skils­mäs­san var ett fak­tum ti­di­ga­re i år.

Även Elon ge­nom­går en tuff skils­mäs­sa för till­fäl­let, och han ver­kar ha en grej för skå­de­spe­lan­de kvin­nor. Hans fö­re det­ta fru är näm­li­gen ak­tri­sen Ta­lu­lah Ri­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.