IGLESIAS & KOURNIKOVA HEMLIGT GIF­TA!

EF­TER 15 ÅR IHOP

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Den som vän­tar på nå­got gott! Nu har ett av Hol­ly­woods mest lång­va­ri­ga par, An­na Kournikova och En­ri­que Iglesias, en­ligt upp­gift änt­li­gen bli­vit man och hust­ru.

Den rå­djurs­ög­de sång­a­ren En­ri­que Iglesias, 41, och hans ten­nisstjär­na till flick­vän, An­na Kournikova, 35, har ki­lat sta­digt i smått his­nan­de 15 år. Det hem­lig­hets­ful­la pa­ret har dock in­te va­rit sär­skilt sug­na på att väx­la ring­ar med varand­ra, trots den långa ti­den ihop.

– Jag be­hö­ver in­te en pap­perslapp för att vi­sa att jag äls­kar nå­gon, har En­ri­que sagt om ett even­tu­ellt gif­ter­mål.

HIN­TA­DE I INTERVJU

Nu ver­kar det dock va­ra an­nat ljud i skäl­lan. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na näm­li­gen gått och gift sig. Det he­la sked­de såklart i all­ra störs­ta hem­lig­het – pre­cis som det mesta när det kom­mer till En­ri­que och An­na. När E! On­li­ne frå­ga­de om En­ri­que pla­ne­ra­de att gif­ta sig med sin lång­ti­da flick­vän sva­ra­de stjär­nan kryp­tiskt:

– Vem vet vad fram­ti­den har att er­bju­da? El­ler det för­flut­na…

ENORM DIAMANT

Som om in­te den hin­ten vo­re nog har An­na dess­utom setts med en enorm diamant på väns­ter ring­fing­er. – De har all­tid va­rit ett väl­digt pri­vat par. Egentligen är det in­te så kons­tigt att de gift sig i smyg, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe. Grat­tis öns­kar Vec­kans NU!

"DE HAR ALL­TID VA­RIT ETT VÄL­DIGT PRI­VAT PAR" Den fö­re det­ta ten­nisspe­la­ren An­na Kournikova och hen­nes skön­sjung­an­de kil­le En­ri­que Iglesias har va­rit ihop i fem­ton år. Nu har de en­ligt upp­gift änt­li­gen bli­vit man och hust­ru – trots att de ti­di­ga­re sagt att de in­te ve­lat gif­ta sig.

An­na bär se­dan en tid till­ba­ka en ring åp väns­ter­han­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.