D

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP

et ser in­te bra ut för 32- åri­ga Khloé Kar­dashi­ans bas­ket­spe­lan­de ex­ma­ke, La­mar Odom, 36. Hös­ten 2015 ha­de NBA- stjär­nan ängla­vakt när han mot al­la odds över­lev­de en all­var­lig överdos följt av fle­ra da­gars ko­ma. Där­ef­ter hop­pa­des hans när­stå­en­de att det var slut med dro­ger och fes­tan­de för stjär­nan. Men så ser in­te ut att va­ra fal­let.

IN­TE ÅTER­STÄLLD

En nä­ra käl­la be­rät­tar för tid­ning­en In Touch att La­mar trots var­ning­ar fort­satt på gam­la livs­möns­ter.

– Hans le­ver åter­ställ­de sig ald­rig rik­tigt ef­ter överdo­sen, och lä­ka­re har sagt att om han fort­sät­ter i sam­ma stil kom­mer han in­te att le­va länge till, sä­ger käl­lan.

La­mar käm­par fort­fa­ran­de med drog- och al­ko­hol­miss­bru­ket. I ju­li blev han av­kas­tad från ett flyg­plan då han syn­ligt på­ver­kad spyd­de ner ka­bi­nen, nå­got Vec­kans NU! rap­por­te­ra­de om i för­ra num­ret. Dess­utom ser han ut att ha bränt al­la chan­ser att åter­före­nas med ex­et Khloé, som ef­ter överdo­sen har för­sökt lap­pa ihop för­hål­lan­det. Men när bas­ket­s­tjär­nan in­te vil­le av­stå från dro­ger­na läm­nan­de hon ho­nom för gott.

VÄGRAR REHAB

Det är in­te ba­ra Khloé som hop­pas på för­änd­ring. La­mar har ock­så tre barn se­dan för­hål­lan­det med Li­za Mo­ra­les, 37. En­ligt upp­gift har he­la familjen, in­klu­si­ve bar­nen, för­sökt över­ta­la La­mar att chec­ka in på rehab, men stjär­nan vill in­te lyss­na. Istäl­let ska han ha stor­mat ut från lo­ka­len när frå­gan togs upp.

Nu fa­sar stjärnans vän­ner för att han in­te har mer än tre må­na­der kvar att le­va om han in­te änd­rar sitt be­te­en­de sna­rast.

– Hans kropp kla­rar in­te av mer av den miss­han­del han ut­sät­ter den för, det är som att han har en dödslängtan, sä­ger käl­lan.

Vi på Vec­kans NU! hop­pas in­ner­ligt att stjär­nan åter­häm­tar sig! Åh nej! Trots överdo­sen för­ra året har La­mar Odom fort­satt att fes­ta – så hårt att lä­kar­na nu ring­er i var­nings­kloc­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.