KIM VAR­NAR KHLOÉ: "BANTA IN­TE BORT RÖVEN"

Veckans NU! - - STREET STYLE -

På sista ti­den har re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kar­dashi­an setts med en allt tun­na­re fi­gur, nå­got hon själv be­skri­ver som ett re­sul­tat av hård trä­ning un­der fle­ra års tid. Men al­la är in­te helt nöj­da med stjärnans nya kropp. Sto­ra­sys­ter Kim, 35, har ut­tryckt oro över att den snab­ba vikt­ned­gång­en in­te ba­ra kom­mer få ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser för Khloés väl­må­en­de, ut­an ock­så för he­nens kän­da bak­del! – Kim är oro­lig för Khloés häl­sa, men hon vill ock­så skyd­da fa­mil­jens rum­pi­mage. Hon har sagt till Khloé att ” förlorar du mer vikt förlorar du ock­så din rum­pa”, sä­ger en in­si­der till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe. Vad skönt det är när ens sys­ter all­tid ser till ens bäs­ta!

"HAN STORMADE UT UR LO­KA­LEN" I ju­li ska­pa­de stjär­nan ra­bal­der då han vid fle­ra till­fäl­len kräk­tes om­bord på ett flyg­plan. Spy­ka­o­set re­sul­te­ra­de i att han kas­ta­des av pla­net in­nan av­gång.

Stjärnans barn Des­tiny, 18, La­mar Odom Jr, 12 och Jay­den, 11, är oro­li­ga för sin pap­pa, och till­sam­mans med Khloé har de för­sökt tvinga La­mar in på rehab, för­sök som va­rit för­gä­ves.

Miss­bru­ket har gått så långt att lä­ka­re nu oro­ar sig för stjärnans liv, men än­då av­står han in­te spri­ten. Ny­li­gen fo­to­gra­fe­ra­des han ut­an­för en sprit­bu­tik i cen­tra­la Los Ang­e­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.