HÄMNDEN MOT TAY­LOR SWIFT CAL­VIN HAR­RIS DEJ­TAR J- LO

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det bäs­ta sät­tet att kom­ma över nå­gon är att träf­fa nå­gon ny. Det har Cal­vin Har­ris ta­git fas­ta på med rå­ge ef­ter upp­brot­tet från Tay­lor Swift. En­ligt upp­gift har han in­lett en hem­lig ro­mans med su­per­stjär­nan Jen­ni­fer Lo­pez.

För någ­ra må­na­der se­dan var Tay­lor Swift, 26, och Cal­vin Har­ris, 32, ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par, men myc­ket har hänt se­dan dess. Ef­ter att pa­ret gjor­de slut i vå­ras har Tay­lor in­lett en minst li­ka put­tenut­tig ro­mans med skå­di­sen Tom Hidd­leston och Cal­vin har öp­pet hå­nat sitt ex på so­ci­a­la me­di­er. En­ligt upp­gift kom upp­brot­tet som en chock för Cal­vin och stjärn- dj: n ska ha bli­vit hjär­tek­ros­sad. Nu ver­kar han dock ha hit­tat lyc­kan – och kär­le­ken – igen. Han upp­ges näm­li­gen dej­ta ing­en mind­re än Jen­ni­fer Lo­pez, 47!

TRÄF­FA­DES I VEGAS

Cal­vin och J- Lo ska ha träffats un­der en spel­ning i Las Vegas ny­li­gen, och be­stämt sig för att in­le­da ett pro­fes­sio­nellt sam­ar­be­te. Men en­ligt upp­gift är det in­te ba­ra på sce­nen som stjär­nor­na klic­kat.

– De har en ke­mi som går att ta på. Det är in­te ba­ra job­bet som för dem sam­man, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Cal­vin har all­tid ve­lat dej­ta J- Lo. Han tyc­ker att hon är ex­tremt het.

RAGGADE UPP HEN­NE

En­ligt upp­gift var det Cal­vin som tog ini­ti­a­tiv till ro­man­sen. – Han sa som det var till Jen­ni­fer, att han all­tid haft en crush på hen­ne, och hon bör­ja­de flör­ta till­ba­ka di­rekt, sä­ger käl­lan. Se­dan dess ska stjär­nor­na ha fort­satt att träffas i smyg. – Jen­ni­fer har en bostad nä­ra Cal­vins så det har in­te va­rit någ­ra pro­blem för dem att ” springa på varand­ra” med flit, sä­ger käl­lan. Vad J- Lo: s av- och på- pojkvän Casper Smart, 29, tyc­ker om det he­la för­täl­jer in­te histo­ri­en!

"DE HAR EN KE­MI SOM GÅR ATT TA PÅ"

Tay­lor vem? Cal­vin Har­ris har up­pen­bar­li­gen gått vi­da­re ef­ter upp­brot­tet från Tay­lor Swift. Nu upp­ges dj: n istäl­let dej­ta Jen­ni­fer Lo­pez! De bå­da stjär­nor­na ska ha träffats i Las Vegas ny­li­gen och fort­satt att hänga i smyg i ef­ter det.

Det var i vå­ras som Tay­lor plöts­ligt dum­pa­de Cal­vin och snabbt blev ihop med skå­di­sen Tom Hidd­leston istäl­let.

Jen­ni­fer Lo­pez har en av- och på- re­la­tion med dan­sa­ren Casper Smart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.