CAMERON DIAZ ÄR ÄNT­LI­GEN GRA­VID!

EF­TER TVÅ ÅRS LÄNGTAN

Veckans NU! - - MIX - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP

Hur­ra! Änt­li­gen är stor­ken på väg till äk­ta ma­kar­na Cameron Diaz och Ben­ji Mad­den.

Och så var de snart tre! Ef­ter två år som gif­ta ver­kar önsk­ning­ar­na ha be­san­nats för Cameron Diaz, 44, och Ben­ji Mad­den, 37. Skå­de­spe­lers­kan upp­ges vän­ta sitt förs­ta barn, och det ska in­te va­ra en dag för ti­digt för pa­ret. – De har för­sökt bli gravida se­dan bröl­lop­snat­ten för två år se­dan, sä­ger en nä­ra käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

"KUN­DE IN­TE VA­RA LYCK­LI­GA­RE"

” Bad te­acher”- skå­di­sen har ti­di­ga­re be­rät­tat om gra­vid­pres­sen hon känt i och med sin ål­der, men att all press för­svann när hon träffade Good Char­lot­te­stjär­nan. Ben­ji, som ti­di­ga­re va­rit en av do­mar­na i tv- pro­gram­met ” The Vo­ice Austra­lia”, har valt att av­stå upp­dra­get in­för näs­ta sä­song. An­led­ning­en sägs va­ra fa­mil­jens pla­ne­ra­de tillök­ning.

De bli­van­de för­äld­rar­na ser nu fram emot att väl­kom­na bar­net till värl­den. – De kun­de in­te va­ra lyck­li­ga­re, be­rät­tar käl­lan. Grat­tis, sä­ger vi!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Cameron ses allt of­ta­re döl­ja sin mage, och en­ligt upp­gift är hon lyck­li­ga­re än nå­gon­sin över gra­vi­di­te­ten.

"DE HAR FÖR­SÖKT SE­DAN BRÖL­LOP­SNAT­TEN"

Jip­pi! Ef­ter år av för­sök och längtan ser nu dröm­men ut att ha sla­git in för Cameron Diaz och Ben­ji Mad­den. Pa­ret sägs vän­ta sitt förs­ta barn!

Skå­di­sen har länge läng­tat ef­ter barn och till­bring­ar myc­ket tid med ma­kens svä­gers­ka Ni­co­le Richie och hen­nes barn Har­low och Spar­row. Snart får bar­nen en ku­sin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.