SHARON STÖTTAR TAY­LOR SWIFT

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kan Tay­lor Swift, 26, har va­rit i myc­ket dra­ma på sisto­ne – in­te minst i och med det of­fent­li­ga brå­ket med rap­pa­ren Kanye West. Nu har Sharon de­lat med sig av någ­ra råd till Tay­lor in­för fram­ti­den. – Hon bor­de gå till­ba­ka till det hon gör bäst, det vill sä­ga skri­va lå­tar och spe­la mu­sik. Den se­nas­te ti­dens dra­ma­tik har va­rit vid­rig. Tay­lor bor­de va­ra stör­re än såhär och ig­no­re­ra al­la som för­sö­ker pro­vo­ce­ra hen­ne, sä­ger Sharon. Klo­ka ord!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Rock­stjär­nan har er­känt att han va­rit otrogen med fle­ra oli­ka kvin­nor, men häv­dar att han nu sökt hjälp för sitt miss­bruk.

"DET PÅ­VER­KAR HE­LA FAMILJEN"

Ozzy och Sharon är – till­sam­mans med bar­nen Kel­ly och Jack – en av Hol­ly­woods all­ra mest kän­da fa­mil­jer. De ha­de en egen re­a­li­tyshow långt in­nan tv- pro­gram­met ” Familjen Kar­dashi­an” bör­ja­de.

Vi hål­ler tum­mar­na för att allt lö­ser sig mel­lan Sharon och Ozzy…

Dot­tern Kel­ly häng­de ut sin pappas äls­ka­rin­na på Twit­ter ef­ter av­slö­jan­det. Nu har Michel­le stämt hen­ne för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.