Läs­ki­ga PRICKAR

STJÄRNANS OBOTLIGA SJUKDOM

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP

Mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne dök upp på rö­da mat­tan med ut­slag över he­la krop­pen. Se vad hon sä­ger om det på si­dan 84.

Skå­di­sen och mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne, 24, har länge va­rit öp­pen med sin pso­ri­a­sis som upp­kom till följd av stres­sen i mo­dell­bran­schen. Un­der pre­miä­ren av nya fil­men ” Sui­ci­de squad” visade stjär­nan upp hud­pro­ble­men på rö­da mat­tan. I den svar­ta kläd­seln med öp­pen rygg som stjär­nan bar syn­tes de rö­da mär­ke­na tyd­ligt, och en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne ska Ca­ra ha an­länt 45 mi­nu­ter för sent för att hon in i det sista för­sökt smin­ka över ut­sla­gen.

LA NER MODELLKARRIÄREN

Ca­ra var un­der en lång tid en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de mo­del­ler, och gjor­de kam­pan­jer för al­la de sto­ra mär­ke­na som DKNY och Cha­nel. Men mo­del­lan­det ha­de ock­så en tuff bak­si­da. Stres­sen och det stän­di­ga re­san­det sat­te si­na spår på hen­nes hud, vil­ket fick hen­ne att ha­ta sig själv. – Folk tog på sig hands­kar när de rör­de vid mig för de trodde det var lep­ra el­ler nå­got, har hon sagt till tid­ning­en The Ti­mes.

Stjär­nan har ock­så be­rät­tat att ut­sla­gen var den främs­ta an­led­ning­en till att hon idag sat­sar på en kar­riär som skå­de­spe­la­re sna­ra­re än mo­dell.

– Jag vil­le gö­ra någon­ting som in­te på­ver­ka­des av ut­sla­gen, som att skå­de­spe­la el­ler gö­ra mu­sik.

Vi tyc­ker i al­la fall att Ca­ra är sten­tuff som vå­gar vi­sa upp och pra­ta om si­na pro­blem!

Stres­sen tär på Ca­ra De­le­ving­ne. Un­der pre­miä­ren av sin se­nas­te film an­län­de stjär­nan med tyd­ligt syn­li­ga rö­da mär­ken på sin hud.

"FOLK TRODDE ATT JAG HA­DE LEP­RA" På världs­pre­miä­ren av fil­men ” Sui­ci­de squad” drog en av fil­mens sto­ra stjär­nor, Ca­ra De­le­ving­ne, 24, blic­kar­na till sig när hon dök upp med syn­li­ga ut­slag på sto­ra de­lar av krop­pen.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Stjär­nan kom till pre­miä­ren i en svart kre­a­tion som visade myc­ket hud, vil­ket gjor­de det omöj­ligt för hen­ne att döl­ja si­na mär­ken, som syn­tes på bå­de rygg och ar­mar.

Ca­ra be­rät­tar nu att hon lagt mo­del­lan­det på hyl­lan för att hen­nes ut­slag omöj­lig­gjor­de ar­be­tet. ” Folk tog på sig hands­kar när de skul­le ta i mig”, har hon be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.